جستجو
< همه موضوعات

گیاه تره ضد عفونى كننده روده ‏ها

گیاه تره گياهى است دوساله و پايا برگهاى آن دراز باريك اغلب خميده و افتاده به رنگ سبز تيره، قسمت پايين ساقه سفيد است كه منتهى به يك پياز كوچكى در داخل خاك مى‏شود.

شناخت گیاه تره

نام های دیگر گیاه تره‏

به فارسى به ‏طور كلى تره و در بعضى مناطق «گندنا» گويند

نامهاى محلى آن در كرمانشاه و در غرب ايران «كور»، در گيلان شمال ايران «كوار»، در كتب طب سنتى با نامهاى عربى آن «كراث»، «كراث رومى»، «گندنا» و «كراث البقل» و «كراث المائده» آمده است و نوع برى آن را «كراث الثوم» نامبرده ‏اند.

به فرانسوى‏Poireau وPoirreau و به انگليسى‏Garden leek گفته مى‏شود.

گياهى است از خانواده‏Liliaceae نام علمى آن‏Allium porrum L . مى‏باشد و مترادف آن‏Allium ampeloprasum L . گفته شده است.

مشخصات‏ گیاه تره:

گلهاى آن مجتمع و گروهى به شكل يك گلوله مدور در انتهاى ساقه گل‏ دهنده رنگ هريك از گلها سفيد مايل به سبز يا گلى كه از آنها دانه‏ هاى سياه و پهن و ناصاف تره به دست مى‏ آيد. به ‏طور كلى دو نوع است، يكى نوع كوتاه و نازك تابستانه و ديگرى تره ‏فرنگى كه نوع زمستانه خيلى بلند (تا يك متر) و برگها پهن و قوى مى‏شود.

تكثير تابستانه آن از طريق كشت بذر آن در اوايل بهار صورت مى‏گيرد و كشت‏ نوع زمستانه آن در اواخر زمستان بذر در شاسى كاشته مى‏شود و گياههاى حاصله كه چندبرگه و به ارتفاع 15- 10 سانتى‏متر و ساقه آن به قطر حدود يك مداد رسيد در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت به محل اصلى منتقل مى‏شود و فاصله خطوط را 25 و فاصله بوته‏ها روى خطوط را 15 سانتى‏متر بايد گرفت.

تركيبات شيميايى‏ گیاه تره:

از نظر تركيبات شيميايى در تره كمى ارسنيك وجود دارد و به علاوه اسانس روغنى فرار دارد كه جزء عمده و اصلى آن را اليل دى سولفيد تشكيل مى‏دهد.

در پياز آن در حدود 4/ 0 درصد آليئين‏ وجود دارد و به علاوه وجود آلانين‏، آرژى‏نين‏، آسپارتيك اسيد، آسپاراژين‏، هيستيدين، لوسين، متيونين‏، تريپتوفان‏، والين‏، فنيل‏آلانين‏، پرولين‏، سرين‏، وترئونين‏در آن گزارش شده است

در هريك صد گرم از قسمت پايين سفيد تره‏ فرنگى و پياز تره ‏فرنگى خام به‏ طور متوسط مواد زير وجود دارد.

آب 85 گرم، پروتئين 2/ 2 گرم، هيدراتهاى كربن 11 گرم، خاكستر 9/ 0 گرم، كلسيم 52 ميلى‏گرم، فسفر 50 ميلى‏گرم، آهن 1/ 1 ميلى‏گرم، سديم 5 ميلى‏گرم، پتاسيم 347 ميلى‏گرم، ويتامين‏A 40 واحد بين المللى، تيامين 11/ 0 ميلى‏گرم، رايبوفلاوين 06/ 0 ميلى‏گرم، نياسين 5/ 0 ميلى‏گرم، ويتامين‏C 17 ميلى‏گرم.

طبیعت گیاه تره:

تره از نظر طبيعت طبق نظر حكماى طب سنتى خيلى گرم و به‏ طور متوسط خشك است

خواص درمانی گیاه تره :

تره سبزى خوردنى برگى است كه خوردن آن منافع فراوانى دارد. ضد عفونى كننده روده ‏ها و مدر است و براى معالجه روماتيسم و بيمارى‏هاى كبدى مفيد است.

ضماد آن براى نرم كردن ورمها مفيد است .

گیاه تره گرم‏ كننده و بازكننده انسدادها و گرفتگى‏ها و لطيف‏ كننده است.

اگر برگ آن را با سركه مخلوط و در آن له كرده و به پيشانى بمالند خون‏ريزى از بينى را قطع مى‏كند.

خوردن گیاه تره پاك‏ كننده قصبه ريه و بازكننده گرفتگى‏هاى كبد و مقوى هاضمه و كمر و ملين است.

ترشح ادرار و حيض را زياد مى‏كند يعنى مدر است و قاعده ‏آور اگر با طعام و بعد از طعام خورده شود كمك به هضم غذا كرده مانع ترش شدن غذا مى‏شود و مزاج را لينت مى‏دهد و نيروى جنسى را تقويت مى‏كند.

خوردن آب تره به قدر 15 گرم خون بواسير را قطع مى‏كند

اگر با عسل خورده شود محرك نيروى جنسى است.

براى بيمارى‏هاى سرد و ترسينه و ورمهاى ريه و نرم كردن آنها مفيد است و با آب‏ جوشانده جو و يا پخته تره با جو براى درد سر، سينه، تنگى ‏نفس و پرورده تره در سركه بازكننده گرفتگى كبد و طحال و خوردن برگ پخته آن براى بواسير مفيد است.

شياف برگ كوبيده آن به تنهايى يا با داروهاى مناسب براى خشك كردن رطوبتهاى رحم نافع است.

ماليدن پخته آن براى بواسير و قطره آنكه با روغن گل و سركه مخلوط شده باشد در گوش براى كاهش درد گوش مفيد است.

اگر تره را با كندر و سركه ماليده و در بينى بريزند براى بند آمدن خون‏ريزى از بينى نافع است. ضماد تره براى گزيدن افعى و خوردن آن با آب عسل نيز براى خنثى كردن سموم جانوران نافع است.

ضماد تره با سماق براى مخملك و زگيل و با نمك براى التيام زخمهاى بد مفيد است. تره از پياز ديرهضم‏تر و نفاختر است و خون را مى‏سوزاند و بينايى چشم را كاهش مى‏دهد و لثه را خراب مى‏كند و براى گرم‏ مزاجان مضر است از اين نظر بايد با گشنيز و كاسنى تازه خورد.

تخم تره گرم و خشك است.

خوردن 10 گرم از تخم تره با 10 گرم تخم مورد براى رفع امراض سرد نافع است،

خون‏ريزى از سينه و به‏ طور كلى خون‏ريزى از هر عضوى را قطع مى‏كند، بازكننده گرفتگى‏هاى بلغمى مجارى كبد و محرك اشتها و مقوى كليه و مثانه است. بوداده تخم تره با تخم تره‏تيزك اسهال مزمن را قطع مى‏كند و شكم ‏روش را بند مى‏آورد و گازهاى روده‏ ها را تحليل مى‏برد.

ضماد عصاره تخم تره براى گزيدگى افعى و رفع لكه ‏هاى پوست نافع است. تخم تره مضر ريه و كليه و مثانه است از اين نظر بايد با عسل خورد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه گشنیز مقوی معده و نیرودهنده
Next گیاه کافور ضدعفونى كننده
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله