جستجو
< همه موضوعات

گیاه ناخنک

گیاه ناخنک

گياهى است يكساله، علفى، سبز، ايستاده به بلندى 15 تا 40 سانتيمتر، ساقه ايستاده يا خيزان، 

توخالى با شيارهاى طولى، برگ‏ها داراى 7 تا 12 جفت برگچه بيضى، سطح فوقانى بدون كرك و سطح زيرين پهنك پوشيده از كركهاى سفيد، گل كوچك به رنگ سفيد يا زرد و مجتمع در خوشه داراى دمبرگ كوتاه‏تر از طول برگ، 

ميوه نيام به درازاى 20 تا 40 سانتيمتر، استوانه‏ اى‏ شكل، نازك، خميده به رنگ خاكسترى مايل به قهوه ‏اى.

نام‏هاى ديگر: 

ناخنه- شبدر عطرى- نفل.

قسمت قابل مصرف:
شكوفه‏ ها و ميوه‏ هاى گياه مى‏ باشد.

تركيبات شيميائى:

گياه حاوى يك نوع صمغ شبيه كتيرا و ساپونين مى‏باشد.
در ليبى از شكوفه ‏ها به عنوان ضد نفخ، مسكن، نرم ‏كننده استفاده مى ‏شود و براى آن اثر قى ‏آور و زياد كننده شير قائل مى ‏باشند.
در عراق از ميوه‏ ها به عنوان قابض و نيز براى فروكش كردن ورمها و تسكين درد آنها استفاده مى ‏شود.
در تهران سابقا از مخلوط كردن آن با گل بنفشه به عنوان مسهل استفاده مى ‏شده است 

ميوه ‏ها اكنون در تهران با نام اكليل الملك و همچنين ناخنك به عنوان تقويت ‏كننده، ضد درد و ضد نفخ توسط عطاريها عرضه مى‏گردد.

 بايد توجه داشت كه با اكليل الملك مندرج در كتب طبى قديم فرق دارد و آن‏Melilotus officinalis مى‏باشد.
محل رويش:
شوشتر، مسجد سليمان، اهواز در هفت تپه، قشم، بندرعباس، شوش، شيراز به طرف كازرون، كاشان و همدان.
ناخنك (اكليل الملك)

گياهى است علفى، دوساله، به طول 20 تا 80 سانتى‏متر كه در غالب دشتها، كنار


(1)- مفردات پزشكى جديد، ص 232.
(2)- محاسن، ج 2، ص 401، كافى، ج 6 ص 316.
(3)- همان.
(4)- همان.
(5)- همان.
(6)- همان.
جاده‏ ها، اماكن سايه‏ دار، مخصوصا اگر از جنس زمين آهكى باشد به حالت خودرو مى‏ رويد. 

برگهاى آن مركب از 3 برگچه دندانه‏ دار و گلهايش كوچك، به درازاى 6 تا 7 ميلى‏متر، به رنگ زرد و معطر است.
ميوه آن به ‏صورت نيام، بى كُرك، به رنگ مايل به سبز و محتوى يك يا دو دانه مى‏ باشد.
قسمت مورد استفاده اين گياه، سر شاخه‏ هاى گلدار آن است.

 از اين جهت در موقعى كه گلها در گياه ظاهر مى‏ گردد سر شاخه گلدار آن را چيده پس از خشك كردن، در معرض استفاده قرار مى‏ دهند.
گياهى است به رنگ كاه، به شكل هلالى با وجود تخلخلى كه دارد تا اندازه ‏اى سخت است. 

در درجه اول گرم و خشك است و عموما مزاج مركب دارد و گرمى آن از سرديش بيشتر است.

بديگورس گويد: اين گياه داراى خاصيتى است كه مواد زائد را آب مى‏ كند.

 اين گياه خود به ‏خود در علاج دمل‏هاى گرم و سخت نافع است و اگر آن را در آب حل و استفاده كنند سردرد را از بين مى ‏برد. «1»
سريانى آن كليلا، ملكا و فارسى آن را شاه بسه يا شاه‏افسر و ناخنك گويند.
گلهاى اكليل الملك داراى خواص تشنّج، مرهم سينه، قبض ‏كننده و ضدعفونى‏ كننده است

و بوى ادرار را از بين برده، ترشحات آن را زياد مى ‏كند و مجارى ادرار را ضدعفونى مى‏ نمايد

 و در اسهال خونى و ورم روده و براى روماتيسم نيز مصرف مى ‏شود.
اين گياه چون مسكّن و خواب‏ آور است آن را در تحريكات عصبى، انواع نورالژى، سرفه‏ هاى عصبى و گاز روده‏ ها استعمال مى‏ كنند

 و نيز براى معالجه نزله برونشها و ورم عقب حلق مصرف مى ‏كنند

 و هم براى معالجه ورم ملتحمه چشم خوب است.

 سى تاچهل گرم آن را در يك ليتر آب بايد جوشاند و مصرف كرد.


(1)- قانون در طب، ج 2، ص 53.
ناخنك نباتى است كه برگش مدور و درهم و شاخه‏ هاى آن باريك، درشت، 

سخت و بعضى منبسط بر روى زمين و گلش زرد و ريزه و بعضى بنفش و ثمرش مثل غلاف تخم ترب و هلالى شكل و در غلاف تخم مدورى ريزه ‏تر از خردل و 

بعضى غلاف غير هلالى مركب القوى و حرارت و پوست آن در غالب، محلل، 

منضج، قابض، مجفف، ملطف، مقوى اعضا، ملين اورام، جهت صداع، 

شقيقه، حبس نزلات، درد جگر و معده و طحال نافع است. «2»

اكليل الملك اسم عربى است و آن را صابع الملك و ملكا نيز گويند.

 نباتى است كه برگ آن كوچك، مدور، املس، سخت، مايل به زردى و شبيه به برگ صعتر 

و بهترين آن نو، زرد، سخت، مايل به اندكى سفيدى، تلخ طعم، خوشبو و كوچك تخم است و 

ضماد آن با سركه و روغن گل براى تسكين صداع حار و نطول آب نيم‏گرم مطبوخ آن، دوار، صدر، اختلاج، سكته و لقوه را مفيد است.

 گرفتن بخار آن در حمام هر شب و روز مالش با روغن آن، براى امراض زكوره، اختلاط ذهن، ماليخوليا و نسيان نافع است. «3»


(1)- گلها و گياهان شفابخش، ص 43.
(2)- تحفه حكيم، ص 31.
(3)- محيط اعظم، ج 1، ص 189؛ قرابادين كبير، ص 86.

محل رويش:

گرگان، آلمه در ارتفاع 1680 مترى، جنگل گلستان در ارتفاع 900 مترى، مازندران، دره هراز در ارتفاع 2100 مترى، جنوب ايران، خراسان، تهران، نزديك دربند، اوين، پاى كوه توچال در ارتفاع 2200 مترى، پس قلعه، چيتگر، كرج، كوده دشته در ارتفاع 1950 مترى و آذربايجان در 41 كيلومترى شمال شرقى ميانه، زنجان و ميانه مى‏رويد.

اكليل الملك‏
به فارسى و در كتب طب سنتى «ناخنك» و «اكليل الملك» نام برده مى ‏شود، 

گياهى است از خانواده‏Leguminosae نام علمى آن‏Trigonella grandiflora Boiss . مى ‏باشد و معمولا ميوه آن را كه مورد مصرف پزشكى است، اكليل الملك گويند.

مشخصات‏

گياهى است با اختلافات جزئى شبيه شنبليله ولى برگها و گلهاى آن كمى درشت و ميوه آن هلالى برنگ نخودى روشن است 

كه در داخل آن دانه‏ هاى زردرنگ و معطر قرار دارد. اين دارو در بازار ايران با نام ناخنك عرضه مى‏شود.

خواص- كاربرد

ناخنك از نظر طبيعت نظر شيخ الرئيس ابو على سينا گرم و خشك در مرتبه اول است، ولى‏Dioscorides آن را معتدل در حرارت و برودت مى ‏داند.

 از نظر خواص اعتدال‏ دهنده اخلاط و مقوى بدن است و ورمهاى سفت را نرم مى‏كند. 

ضماد تخم آن با سركه و روغن گل‏سرخ اگر بر سر گذارده شود 

و يا ريختن آب دم‏كرده آن بر سر براى رفع سردرد، سرگيجه، سكته مغزى، لقوه، فراموشى و ماليخولياى سبك مفيد است.

 اگر 8 گرم آن با 20 گرم عسل خورده شود براى فلج و سستى اعضاى بدن نافع است 

و گرفتن بخار آن در حمام در هر روز و شب و ماليدن روغن آن به بدن نيز براى فلج و سستى اعضا مفيد است. 

خوردن آب دم‏كرده آن بتنهايى و يا با ادويه مناسب مانند بابونه و صعتر و شبت نيز براى امراض فوق مفيد است.
خوردن آب دم‏كرده آن براى رفع درد معده و كبد و طحال و رحم مفيد است.
اگر آب دم‏ كرده آن با انجير و عسل خورده شود براى ازدياد ترشح شير و اسپرم نافع و مدر است و قاعده‏ آور. 

خوردن 12 گرم عصاره گياه و تخم گياه با دوشاب براى ورم آلات داخل شكم و بدون تخم آن براى رفع درد 

و اگر با زعفران مخلوط شود براى‏تسكين ضربان همه اعضا مفيد است. 


(1).Osteomyelitis

خوردن دم‏كرده شاخه و برگ آن مدر است و قاعده ‏آور و براى اخراج جنين كمك مى‏كند.

 مضر بيضه‏ ها مى ‏باشد

 از اين نظر بايد با عسل و انجير و مويز خورده شود. 

مقدار خوراك آن، از تخم آن تا 10 گرم و از عصاره گياه تا 80 گرم است. 

جانشين آن از نظر خواص بابونه و فراسيون است.

توضيح: 

در بعضى از مدارك فنى نام اكليل الملك را براى (نفله) ياmelilot آورده ‏اند 

كما اينكه اين نام را براى چند گياه ديگر نظيرAstragalus hamo’sus و ياFritillaria imperialis نيز گفته‏ اند كه قطعا در اين موارد نام اكليل الملك يك توصيفى از شكل گياه است كه مانند تاج مى‏باشد

 ولى اكليل الملك كه در بازار با نام ناخنك عرضه مى‏شود و ميوه آن به شكل هلال است 

همين‏T .grandiflora مى‏باشد. (از يادداشتهاى محقق دانشمند دكترDr .Haussknecht كه در فرهنگ شليمر آورده شده است.)

این گیاه از خانواده,Leguminosae كه با اختلافات جزئى شبيه شنبليله است 

تخم ناخنك‏

طبيعت آن:

گرم و خشك در مرتبه اول است ولى آن را معتدل در حرارت و برودت مى‏دانند.

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد.
محرّك و مهيّج و مقوّى بدن و اعتدال‏ دهنده اخلاط است،

 سرفه‏ هاى رطوبتى مزمن و تنگى نفس و خفقان سرد و استسقاء زقى كه با حرارت و عطش شديد توأم نباشد را درمان مى‏كند،

 براى پاك كردن ريه و تحليل بادها و معالجه يرقان سوداوى مفيد است، ورم كليه و مثانه را برطرف مى‏سازد، 

سنگ كليه و مثانه را خرد مى‏كند، رعشه و ضعف عصبى و حزن و اندوه و خستگى جسمى و روحى و ميگرن را درمان مى‏كند، 

براى رفع درد معده و كبد و طحال و رحم مؤثر است.
2- براى رفع دل‏ درد نوزاد، مغز آن را نرم بساييد بعد در آب گرم مخلوط كنيد و به او بخورانيد.
3- اگر 8 گرم دانه‏ هاى آن را نرم بكوبيد و با 20 گرم عسل مخلوط كنيد و بخوريد و هر صبح و شب با جوشانده آن در حمام بخور دهيد و بعد از حمام روغن آن را بر موضع بماليد، براى درمان فلج و رفع سستى اعصاب بدن نافع است.
4- آن را با انجير دم كنيد بعد آب آن را صاف كرده با عسل شيرين كنيد و بنوشيد. مدرّ و قاعده‏ آور است و براى ازدياد ترشح شير و اسپرم نافع است.
5- خوردن 12 گرم عصاره همراه با تخم آن با دوشاب براى ورم آلات داخل شكم مفيد است.
6- خوردن 12 گرم عصاره آن با زعفران براى تسكين ضربان همه اعضاء مفيد است.
7- ماليدن اسانس آن براى جلوگيرى از ريزش مو اثرات مفيد دارد.
8- هر روز با آب جوشانده آن سر را ماساژ دهيد. شوره سر را برطرف مى‏كند.
9- يك‏صد گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و با آب گرم آن موضع را ماساژ دهيد درد مفاصل را درمان مى‏كند، ورم‏هاى سفت و مزمن را تحليل مى‏برد.
10- ضماد كوبيده تخم آن با سركه و روغن گل سرخ اگر بر سر گذاشته شود و يا ريختن آب دم‏كرده آن بر سر براى رفع سردرد و سرگيجه و سكته مغزى و لقوه و فراموشى و ماليخولياى سبك مفيد است.
تذكر: 

براى گرم‏ مزاجان مضر است، مصرف زيادتر از حد آن سمّى است.
مصلح آن سكنجبين مى ‏باشد. 

 

Previous هلیله
Next گیاه لادن
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله