جستجو
< همه موضوعات

درخت خرنوب

درخت خرنوب‏

شناخت درخت خرنوب

نام‏هاى ديگر:

خرنوم- خرّوب- خرنوب بستانى.

Carob tree- Carob- Karoub- Honey bread- Sweet pod- Caroubier- Caroube- Feve de pythagore.

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، درختى زيبا به بلندى هفت تا دوازده متر و برگهاى مركب متشكل از هشت تا ده جفت برگچه سبز مايل به قرمز چرمى براق و ضخيم است. دور تنه اين درخت غالبا به دو متر مى‏رسد. گلهاى آن بدون گلبرگ خوشه‏اى و به رنگ قرمز يا ارغوانى است.

ميوه آن غلافى دراز و خميده آويزان و گوشتى به طول ده تا سى سانتيمتر است، ميان‏بر ميوه طعم بسيار شيرين شبيه به طعم عسل و در داخل غلاف دوازده تا شانزده عدد تخم سخت شبيه عدس قرار دارد. اين درخت بومى مناطق مديترانه ‏اى است و به طور وحشى در سوريه و شامات و صحراى آناتولى مى‏رويد ولى در هندوستان و اكثر مناطق مديترانه‏ اى و كاليفرنيا نيز كاشته مى‏شود، در ايران فقط در فارس در غار شاپور نزديك كازرون به‏طور خودرو ديده شده است.

شاخه درخت خرنوب‏

1- گل نر 2- گل ماده 3- ميوه‏

ميوه خرنوب‏

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

حدود 60 درصد هيدراتهاى كربن- 33 درصد ساكاروز- 18 درصد گلوكز- تانن و ساير مواد.

ويتامين‏هاى‏B -A وD در اين ميوه وجود دارد.

خواص درمانى:

1- آن را بخوريد. مدرّ است، بيماريهاى سينه را برطرف مى‏سازد، معده را تقويت مى‏كند، براى چاق شدن بدن نافع بوده و اسهال را نيز قطع مى‏كند.

2- سى تا پنجاه سانتى‏گرم از پوست ميوه را بخوريد. براى رفع اسهال و قطع سرفه مفيد است.

3- آن را با شير مخلوط كنيد و بخوريد. اشتهاآور است، براى تسكين سرفه نافع مى‏باشد.

4- عصاره تازه آن را روى زگيل بماليد. زگيل را از بين مى‏برد.

5- آن را نرم بكوبيد و با حنا مخلوط كنيد بعد خمير نموده بر سر ببنديد. از سفيد شدن موها جلوگيرى مى‏كند.

تذكر: بطئى ‏الهضم و نفّاخ است خصوصا ميوه تازه آنكه هنوز يك سال از چيدن آن نگذشته باشد.

تخم خرنوب‏

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى:

روغن چرب- صمغى شامل مانوز و گالاكتوز

خواص درمانى:

1- آن را بكوبيد و بخوريد. بسيار قابض است، براى جلوگيرى از خونريزى مفيد مى‏باشد.

2- پوست دانه آن را بكوبيد و بخوريد هم به ‏عنوان مسهل و هم به ‏عنوان قابض كاربرد دارد.

3- قسمتى از تخم آن را روى زگيل بچسبانيد. زگيل را از بين مى‏برد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه خریق
Next گیاه خرزهره
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله