جستجو
< همه موضوعات

کوکب – کواکب – سیاره

كواكب سياره‏

اخوان الصفا درباره سيارات هفتگانه گويند: شمس و قمر را نيران گويند و مشترى و زهره را سعدان نامند، زحل و مريخ را نحسان نامند، عطارد را ممتزج دانند و رأس و ذنب را عقدتان خوانند و در باب خواص آنها گويند:

1- شمس مذكر، حار، نارى نهارى و سعد است.

2- زحل. بارد، يابس، مذكر نهارى و نحس است.

3- مشترى حار، رطب، مذكر، نهارى و سعد است.

4- مريخ حار، يابس، مؤنث، ليلى و نحس است.

5- زهره بارد، رطب، مؤنث، ليلى و سعد است.

6- قمر رطب، مؤنث، ليلى و سعد (رجوع شود باخوان رساله سوم نجوميات ص 82).

كَواكِبِ صامِتَه‏

ارباب اين فن پاره از كواكب را صامت و پاره را غير صامت دانند از جمله: جوزاء، سنبله، ميزان بلندآوازند و از ميان آنها جوزاء سخنگوى بود و حمل، ثور و اسد نيم‏آوازند، جدى، دلو و حوت سست‏آوازند، سرطان و عقرب و حوت بى‏آوازند. منظور كواكب واقع بر اين صور است (از التفهيم ص 320)

كَواكِبِ مائى‏ و كَواكِبِ نارى‏

 ارباب اين فن بعض از بروج را آبى و بعضى را آتشى ميدانند و گويند در تقارن‏

كواكب آبى طوفانهاى شديد آيد و در تقارن كواكب آتشى طوفانهاى آتشى و آتش فشانى آيد.

(از رساله پنجم اخوان ص 1227 جسمانيات).

كَواكِبِ مُذَكَّر

– (اصطلاح نجومى) ارباب اين فن سه كوكب از كواكب علوى را باضافه آفتاب نر ميدانند و سه كوكب سفلى را ماده دانند و زحل را خنثى ميدانند (از التفهيم ص 359)

 

كَواكِبِ مَنْحوسه‏

– ( ارباب اين فن گويند زحل، مريخ نحس‏اند زحل را نحس اكبر و مريخ را نحس اصغر نامند زهره و مشترى سعدند، اول سعد كوچك و دوم سعد بزرگ است.

آفتاب هم سعد است و هم نحس.

از دور نحس است از نزديك سعد.

عطارد با سعد، سعد است با نحس نحس است و به تنهائى سعادت آن رجحان دارد قمر بالذات سعد است.

فعل ستارگان سعد: دادگرى، صلاح سلامت و راحت و فضيلت است و فعل كواكب نحسه مقابل آن.

كَواكِبِ نَهارى‏

 زحل و مشترى، شمس و عطارد نهارى‏اند- و وقتى دلالت بر نهاريت كنند كه در روز فوق الارض باشند و در شب تحت الارض و كواكب ليلى يعنى مريخ. زهره.

عطارد .. وقتى دلالت بر ليليت كنند كه در روز تحت الارض و در شب فوق الارض باشند. و آن را حيز خوانند (از بيست باب ملا مظفر)

كَوكَبِ أشْرَاف‏

وكب مشترى كوكب اشراف و علماء و قضات و امراء است.

كَواكِبِ بارِدَه‏

که به حار رطب نیز میگویند که تعریف آن خواهد آمد

كَوكَب پيران‏

كوكب زحل كوكب پيران و دهقانان و ارباب قلاع و خاندانهاى قديم است.

كَوكَبِ حارِّ رَطْب‏

 و ستاره مشترى را طبع حار رطب بود و آن سعد الفلك بود و بلدى كه ويژه او است بلدى بود كه درخشان. درى.

صافى. داراى بويهاى خوش سنگهاى زرد.

قرمز. لطيف. مانند رصاص. قلع. بلور.

لؤلؤ. در. و حيواناتى مانند. انسان ميمون.

سگ روباه و از نباتات انجير. و ميوه‏هاى بزرگ و خوب همه بدان منسوب‏اند.

مريخ. و اما خاصيت مريخ تمام چيزهاى حاد الرائحة و ذبايح و فورة الدم و امثال آنها بود مانند گوسفند و بز. بزغاله سنگهاى آهن، كبريت. و ياقوت احمر و از آنچه ذبح و سلاخى شود و از انواع درختان، نوع حاد آن و از صناعات امارت قائدى نظامى. جلادها و حدادها و آتش‏افروزان همه منسوب به مريخ بود.

و اشياء درخشان نورانى و نشوء عالم.

حيات. منسوب به آفتاب است و از درختان نوع گردو. بادام. زيتون. صنوبر و ناردين.

و از حيوانات آهو. شير. گرگ و از سنگها سنگ طلا و ياقوت به آفتاب منسوب‏اند.

كَوكَبِ رَسولان‏

قمر كوكب رسولان پياده روان و عوام الناس است و كوكب جمال و سليم النفس است.

 

كَوكَبِ حُكَماء

-عطارد كوكب حكماء است و طبيبان و منجمان و شعرا و ديوانيان و كاتبان و نقاشان و تجار و اهل بازار است.

كَوكبِ طَرَب‏

– (اصطلاح نجومى) زهره كوكب طرب و زنان و مردان و مخنثان است.

كَوكبِ سَلاطين‏

شمس كوكب سلاطين و اصحاب امر و نهى و اكابر و اهل راى و تدبير است.

كَوكبُ المُثَلَّثه‏

يكى از صور كواكب است كه شامل چهار ستاره واقع بين كوكبة السمك و بين نيرى كه بر سر غول است بود و بر شكل مثلث بود.

Previous نجوم و افلاک
Next گرم شدن بی سابقه قطب جنوب قدرت مدل های استراتوسفر را نشان می دهد
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله