جستجو
< همه موضوعات

کوکب – کواکب – سیاره

كواكب سياره‏

اخوان الصفا درباره سيارات هفتگانه گويند: شمس و قمر را نيران گويند و مشترى و زهره را سعدان نامند، زحل و مريخ را نحسان نامند، عطارد را ممتزج دانند و رأس و ذنب را عقدتان خوانند و در باب خواص آنها گويند:

1- شمس مذكر، حار، نارى نهارى و سعد است.

2- زحل. بارد، يابس، مذكر نهارى و نحس است.

3- مشترى حار، رطب، مذكر، نهارى و سعد است.

4- مريخ حار، يابس، مؤنث، ليلى و نحس است.

5- زهره بارد، رطب، مؤنث، ليلى و سعد است.

6- قمر رطب، مؤنث، ليلى و سعد (رجوع شود باخوان رساله سوم نجوميات ص 82).

كَواكِبِ صامِتَه‏

ارباب اين فن پاره از كواكب را صامت و پاره را غير صامت دانند از جمله: جوزاء، سنبله، ميزان بلندآوازند و از ميان آنها جوزاء سخنگوى بود و حمل، ثور و اسد نيم‏آوازند، جدى، دلو و حوت سست‏آوازند، سرطان و عقرب و حوت بى‏آوازند. منظور كواكب واقع بر اين صور است (از التفهيم ص 320)

كَواكِبِ مائى‏ و كَواكِبِ نارى‏

 ارباب اين فن بعض از بروج را آبى و بعضى را آتشى ميدانند و گويند در تقارن‏

كواكب آبى طوفانهاى شديد آيد و در تقارن كواكب آتشى طوفانهاى آتشى و آتش فشانى آيد.

(از رساله پنجم اخوان ص 1227 جسمانيات).

كَواكِبِ مُذَكَّر

– (اصطلاح نجومى) ارباب اين فن سه كوكب از كواكب علوى را باضافه آفتاب نر ميدانند و سه كوكب سفلى را ماده دانند و زحل را خنثى ميدانند (از التفهيم ص 359)

 

كَواكِبِ مَنْحوسه‏

– ( ارباب اين فن گويند زحل، مريخ نحس‏اند زحل را نحس اكبر و مريخ را نحس اصغر نامند زهره و مشترى سعدند، اول سعد كوچك و دوم سعد بزرگ است.

آفتاب هم سعد است و هم نحس.

از دور نحس است از نزديك سعد.

عطارد با سعد، سعد است با نحس نحس است و به تنهائى سعادت آن رجحان دارد قمر بالذات سعد است.

فعل ستارگان سعد: دادگرى، صلاح سلامت و راحت و فضيلت است و فعل كواكب نحسه مقابل آن.

كَواكِبِ نَهارى‏

 زحل و مشترى، شمس و عطارد نهارى‏اند- و وقتى دلالت بر نهاريت كنند كه در روز فوق الارض باشند و در شب تحت الارض و كواكب ليلى يعنى مريخ. زهره.

عطارد .. وقتى دلالت بر ليليت كنند كه در روز تحت الارض و در شب فوق الارض باشند. و آن را حيز خوانند (از بيست باب ملا مظفر)

كَوكَبِ أشْرَاف‏

وكب مشترى كوكب اشراف و علماء و قضات و امراء است.

كَواكِبِ بارِدَه‏

که به حار رطب نیز میگویند که تعریف آن خواهد آمد

كَوكَب پيران‏

كوكب زحل كوكب پيران و دهقانان و ارباب قلاع و خاندانهاى قديم است.

كَوكَبِ حارِّ رَطْب‏

 و ستاره مشترى را طبع حار رطب بود و آن سعد الفلك بود و بلدى كه ويژه او است بلدى بود كه درخشان. درى.

صافى. داراى بويهاى خوش سنگهاى زرد.

قرمز. لطيف. مانند رصاص. قلع. بلور.

لؤلؤ. در. و حيواناتى مانند. انسان ميمون.

سگ روباه و از نباتات انجير. و ميوه‏هاى بزرگ و خوب همه بدان منسوب‏اند.

مريخ. و اما خاصيت مريخ تمام چيزهاى حاد الرائحة و ذبايح و فورة الدم و امثال آنها بود مانند گوسفند و بز. بزغاله سنگهاى آهن، كبريت. و ياقوت احمر و از آنچه ذبح و سلاخى شود و از انواع درختان، نوع حاد آن و از صناعات امارت قائدى نظامى. جلادها و حدادها و آتش‏افروزان همه منسوب به مريخ بود.

و اشياء درخشان نورانى و نشوء عالم.

حيات. منسوب به آفتاب است و از درختان نوع گردو. بادام. زيتون. صنوبر و ناردين.

و از حيوانات آهو. شير. گرگ و از سنگها سنگ طلا و ياقوت به آفتاب منسوب‏اند.

كَوكَبِ رَسولان‏

قمر كوكب رسولان پياده روان و عوام الناس است و كوكب جمال و سليم النفس است.

 

كَوكَبِ حُكَماء

-عطارد كوكب حكماء است و طبيبان و منجمان و شعرا و ديوانيان و كاتبان و نقاشان و تجار و اهل بازار است.

كَوكبِ طَرَب‏

– (اصطلاح نجومى) زهره كوكب طرب و زنان و مردان و مخنثان است.

كَوكبِ سَلاطين‏

شمس كوكب سلاطين و اصحاب امر و نهى و اكابر و اهل راى و تدبير است.

كَوكبُ المُثَلَّثه‏

يكى از صور كواكب است كه شامل چهار ستاره واقع بين كوكبة السمك و بين نيرى كه بر سر غول است بود و بر شكل مثلث بود.

Previous نجوم و افلاک
Next گرم شدن بی سابقه قطب جنوب قدرت مدل های استراتوسفر را نشان می دهد
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله