جستجو
< همه موضوعات

گیاه چشم خروس

درختچه چشم خروس‏

 شناخت گیاه چشم خروس

نام‏هاى ديگر:

بقم- بقم اسود- عين الديك‏

Campeche- Bois de sang- Bois de campeche- Peachwood- Logwood- Campeachy tree- Indian dye wood

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، درختچه‏ اى است كه از چوب آن ماده قرمزرنگى گرفته مى‏شود. شاخه‏ هاى آن تيغدار است. برگهاى آن مركب با سه يا چهار جفت برگچه و هر برگچه به شكل قلب كوچك و ديمى است. بلندى اين درختچه به هشت تا دوازده متر مى‏رسد. گلهاى آن زردرنگ، ميوه آن نيام به رنگ مايل به سرخ، مدور كه پس از رسيدن از وسط باز 1- گل 2- ميوه‏ مى‏شود و در آن يك يا دو دانه قرار دارد. رنگ ميوه پس از رسيدن به سياهى متمايل مى‏گردد، رنگ دانه آن سرخ، براق و پهن و طعم آن شيرين است. اين گياه بومى مكزيك است و در هندوراس نيز مى‏رويد و به ‏تدريج به ساير مناطق آمريكاى مركزى راه يافته، در حال حاضر در هند نيز وجود دارد.

دانه چشم خروش‏

طبيعت آن: گرم و خشك است.

تركيب شيميايى:

مواد شيميايى؛

تانن- رزين- كوئرستين در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

پنج گرم از كوبيده آن را با شير تازه يا ترنجبين خيسانده و با كره گاوى يا گوسفندى بخوريد. مقوى و مفرح است، براى تقويت نيروى جنسى و توليد اسپرم بسيار نافع است بخصوص در پيرمردان اثر رضايت‏بخش خواهد داشت.

تذكر: براى افراد گرم‏ مزاج مضر است. مصلح آن گشنيز مى‏باشد.

چوب چشم خروس‏

طبيعت آن:

خيلى گرم و خيلى خشك است.

تركيب شيميايى:

ماده ‏اى رنگى به نام هماتين يا هماتوكسيلين- كوترستين- تانن- رزين.

خواص درمانى:

1- اگر 2 گرم از گرد آن خورده شود. اسهال مزمن را قطع مى‏كند.

2- آب جوشانده خاكه ‏اره يا كوبيده آن را بخوريد. تونيك و بسيار قابض است و براى قطع اسهال مزمن و رفع سوء هاضمه ‏هاى ناشى از ضعف مفيد است.

3- آب جوشانده آن را كمپرس كنيد. براى نيكو كردن رنگ چهره نافع است، مفاصل را تقويت مى‏نمايد.

4- پاشيدن گرد آن براى التيام زخمهاى كهنه و قطع خونريزى و خشك كردن جراحتهاى تازه و مرطوب و چرك‏دار مفيد است.

5- در آب جوشانده آن بنشينيد. ترشحات سفيد مهبل را برطرف مى‏سازد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه چندل
Next گیاه چوبلمه
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله