جستجو
< همه موضوعات

گیاه چاواپ

چاواپ‏

شناخت گیاه چاواپ

نام‏هاى ديگر:

چاشن- هاوارد

Casse puant- Cafe negre- Negro coffee- fetid cassia

مشخصات:

گياهى است از خانواده سناLeguminosae ، يكساله كه بلندى آن حدود يك متر است.

برگهاى آن مركب از شش تا ده برگچه صاف با بوى متعفن است كه هر برگچه دو تا هفت سانتيمتر طول دارد. گلهايش زردرنگ است. ميوه آن غلافى است به طول ده تا دوازده سانتيمتر كه بيست تا سى دانه سبزرنگ در آن قرار دارد. اين گياه در بلوچستان ايران، در هندوستان نيز مى‏رويد.

تركيب شيميايى:

امودين- توكسالبومين- اوكسى‏متيل آنتراكينون‏

برگ چاواپ‏

خواص درمانى:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. مسهل و ضد هرپس است، براى رفع ترشحات مفرط سفيد سوزاكى مهبل مؤثر مى‏باشد.

2- تازه آن را له كرده و به صورت خمير درآوريد و روى زخمها و جراحتها ضماد كنيد بهبودى حاصل مى‏گردد. اگر آن را روى محل گزيدگى حشرات بگذاريد نافع است. اگر روى پيشانى گذارده شود سردرد را تسكين مى‏دهد.

تخم چاواپ‏

تركيب شيميايى: لعاب 36 درصد- روغن چرب 5/ 2 درصد- تانن- امودين- گلوكوسنين- توكسالبومين- كريزاروبين- تانيك اسيد.

خواص درمانى:

1- آب جوشانده آن را بنوشيد. تب‏بر است و براى معالجه دل‏ درد و رفع اسهال مفيد مى‏باشد.

2- آن را بكوبيد و با كوبيده برگهاى تازه آن مخلوط نموده و ضماد كنيد. براى التيام جرب و خارش پوست نافع است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه جوزار قم
Next گیاه چاودار
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله