جستجو
< همه موضوعات

گیاه فرنجمشک بادشكن وضدّ تشنّج

گیاه فرنجمشک گياهى پايا از تيره نعناعيان كه ارتفاعش بين 30 تا 80 سانتيمتر است و داراى شاخه‏ هاى پُرپشت و متعدد است و به حالت خودرو در اكثر نواحى معتدل آسيا و اروپا (از جمله ايران) مى‏رويد. ريشه اين گياه كوچك و سخت و منشعب است.

گیاه فرنجمشک

 

نام‏هاى ديگر گیاه فرنجمشك‏:

پلنگمشك- فرنگ‏مشك- انبل- قرنفل‏بستانى- گياه بادر نجبويه.

گیاه فرنجمشك‏ را به عربى اصابع قنيان و به سريانى فلنلمشكا و به رومى اميولوفراس و به يونانى اقيليس و به رومى قيطموقوس و به هندى رام تلسى و انبل گويند و آن نوعى از ريحان است و بويش شبيه به ميخك و آن دو قسم است باغى و بيابانى.

مزاج گیاه فرنجمشک:

گرم و خشك در آخر دوم است.

مشخصات گیاه فرنجمشك‏ :

برگهاى گیاه فرنجمشك‏ شامل ماده ‏اى تلخ و مقدارى تانن، انواع قندها، مواد رزين و مواد پكتيكى و اسانس است. در اين اسانس مقدارى سيترال و سترونلال وجود دارد.چون بوى گياه آن شبيه به بوى مشك است آن را فرنجمشك ناميده ‏اند

خواص درمانی گیاه فرنجمشک:

گیاه فرنجمشك‏ در طب به‏ عنوان بادشكن، ضدّ تشنّج و مقوّى معده و معرّق و زياد كننده ترشحات صفرا تجويز مى‏شود و معمولًا به‏ صورت دم كرده ده در هزار مصرف مى‏شود.

به‏ علاوه در رفع سرگيجه، رفع حالت قى زنان باردار، بى‏خوابى، گوارشى و ضعف قلب توصيه شده است.

خوردن، بو كردن و ماليدن گیاه فرنجمشک باز كننده انسداد مغزى، نافع سردرد از سردى، خوشبو كننده بوى دهان و بسيار مقوى لثه و دندان، دافع رطوبت، مقوى دل، دافع خفقان و وسواس، مقوى معده و جگر سرد، هاضم غذا و محلّل باد و آروغ ‏آور و نافع بواسير مى‏باشد.

پخته گیاه فرنجمشک حيض را قطع كند و در گرم مزاجان سردرد آورد و مولد مره سودا است و مصلحش بنفشه و سكنجبين است. بدلش نمام و گويند بادرنجبويه معه قرنفل هموزن آن  مقدار خوراكش سه درم مى‏باشد.

تخم گیاه فرنجمشک بسيار خشك و خشك كننده منى و نعوظ آور و هاضم غذا است و به فارسى رشك نامند. مقدار خوراكش تا دو درم است و چون در سركه و آب انگور داخل كنند، مانع فساد آنها است. بدلش بالنگو مى‏باشد.

گیاه فرنجمشک گياهى است كه به حالت وحشى در مركز فرانسه و ايران مى‏رويد و داراى روغن مايع اصلى و يك جزء كامفر است و از اواسط ارديبهشت تا آخر تيرماه گل مى‏دهد و در اين صورت است كه بايد سرشاخه‏ هاى گلدار آن را چيده و خشك كرد.

گلهاى خشك فرنجمشك به‏ صورت دم كرده به مقدار پنج تا پانزده گرم در يك ليتر آب مصرف مى‏شود و داراى اين خواص است:

مقوّى قلب و سلسله اعصاب است، نفخ و گاز شكم را دفع كند، ضدّ درد و تشنّج است و به‏ طور خفيف عرق‏ آور و قاعده ‏آور مى‏باشد.

 مقدار پنج تا پانزده گرم از گلهاى فرنجمشك را در يك ليتر آب دم كرده مصرف نماييد نفخ و گاز شكم را دفع و به هضم غذا كمك مى‏كند.

دم‏كرده و مصرف پنج تا پانزده گرم از گلهاى خشك فرنجمشك در يك ليتر آب براى ضعف حافظه، فراموشى، قلب و اعصاب مفيد است، به هضم غذا هم كمك مى‏كند.

حالت وسواس را برطرف مى‏سازد.

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه پیاز موش مقوى قلب و مدر
Next گیاه سماق مقوى معده و آلات داخل شكم
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله