جستجو
< همه موضوعات

گیاه غاریقون

غاريقون‏

شناخت گیاه غاریقون

نام‏هاى ديگر:

غاريقون ابيض- غاريكوم‏

Agaric blanc- polypore de Meleze- polypore officinal- Agaric- Fungus of the larch.

مشخصات:

قارچى خوراكى است از تيره‏polyporaceae ، كه روى درختان خانواده سوزنى‏ برگ به خصوص انواع‏Meleze كه در كتب قديم با نام شربين ناميده مى‏شود مى‏رويد. اين درختان در مناطق كوهستانى آلپ، شمال ايتاليا، جنگل‏هاى سيبرى و ساير جنگل‏هاى سوزنى ‏برگ كوهستانى نيمكره شمالى مى‏رويند به همين دليل اين قارچ نيز در آن مناطق فراوان يافت مى‏شود. اين قارچ به شكل توده سفيد مخروطى ‏شكل مدوّر روى تنه درختان و بيشتر روى درختان كهن ظاهر مى‏شود و وزن آن تا يك كيلوگرم نيز مى‏رسد، سطح خارجى آن از پوست سخت و ضخيمى پوشيده شده و روى آن شيارهاى قوسى شكل به رنگ زرد يا قهوه ‏اى ديده مى‏شود، در سطح زيرين توده قارچ لوله ‏هاى كوتاه كوچك با منافذى زردرنگ وجود دارد. پس از كندن قارچ مواد خارجى آن را جدا و تميز مى‏كنند و قطعه ‏قطعه مى‏نمايند كه به شكل قطعات نامنظم سفيدرنگ اسفنج مانند غبارآلود درمى‏آيد و طعم آن تلخ است.

طبيعت آن: كمى گرم و بيشتر خشك مى‏باشد.

تركيب شيميايى:

دو نوع ترى‏ترپنوئيداسيد- اسيد آگاريسيك، آلكالوئيد آگاريسين- ارگوسترول.

خواص درمانى:

1- دو گرم از آن را بكوبيد و با آب بخوريد. براى بند آوردن خون و اخلاط از سينه مفيد است، از مسهل‏ هاى قوى است، مسهل بلغم و سودا مى‏باشد. براى باز كردن گرفتگى‏هاى كبد و كليه مفيد است.

2- اگر 2/ 0 تا 3/ 0 گرم از گرد آن را شب موقع خواب بخوريد. مانع ترشح شير و عرق مى‏شود و براى قطع عرق‏هاى شبانه بيماران مسلول مؤثر است.

3- چهار گرم از آن را با مقدارى انسيون بكوبيد و بخوريد. براى رفع تنگى‏ نفس نافع است.

4- چهار گرم از آن را با 4 گرم رب شيرين‏ بيان مخلوط نموده بخوريد. براى تسكين سرفه مزمن سرد بلغمى و درد سينه و تنگى‏ نفس و سختى تنفس مفيد مى‏باشد.

5- چهار گرم از آن را با اسارون بكوبيد و با عسل سرشته و بخوريد. براى دفع سنگ مثانه و كليه مفيد است.

6- نيم مثقال از آن را بساييد و با يك استكان آب چقندر مخلوط كنيد و بخوريد. درد معده و درد گلو و درد پا و درد ران را تسكين مى‏دهد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه غاسول
Next درختچه غار گيلاسى‏
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله