جستجو
< همه موضوعات

گیاه عاقرقرها

عاقرقرها

شناخت گیاه عاقرقرها

نام‏هاى ديگر:

آكركره- آككرا- آكاراكارا- تاغندست.

Pyrether- Pyrether d’Afrique- Salivaire- Comomile grandes fleurs- Pellitory of Spain- Pellitory.

مشخصات:

ريشه گياهى است از خانواده‏Compositae ، علفى و چندساله و خيلى كوتاه، بلندى آن از يك وجب هم كمتر است و شبيه بابونه مى‏باشد. برگهاى آن داراى بريدگى‏هاى عميق و باريك و پوشيده از كرك است. طبق گل آنكه در تابستان ظاهر مى‏شود نسبتا بزرگ است، دو نوع گل دارد، گلهاى با لوله زردرنگ و گلهاى زبانه‏اى و ماده آن روى آنها سفيد و زير گلها بنفش است. ريشه آن دراز به طول بيست تا بيست و پنج سانتيمتر و به ضخامت حدود يك انگشت مى‏باشد و طعم آن سوزاننده زبان و گرم است. اين گياه بومى آفريقاى شمالى و الجزيره مى‏باشد و در ساير مناطق از قبيل هند، جنوب اروپا و اسپانيا نيز انتشار دارد. نوع آفريقاى شمالى آنكه در الجزيره مى‏رويد از نوع هندى آن مرغوبتر است.

طبيعت آن: خيلى و گرم و خشك است‏

تركيب شيميايى:

اسانس روغنى فرار و پلى‏تورين ياييرترين.

خواص درمانى:

1- اگر دو تا چهار گرم آن كوبيده و خورده شود. انسداد مجارى را باز مى‏كند.

سستى و رخوت و استسقاء را درمان مى‏كند، مدرّ و قاعده ‏آور است، ترشح شير و عرق را افزايش مى‏دهد، براى لقوه و فالج و رعشه و كزاز و استرخاء مفيد است، درد سياتيك و درد مفاصل را تسكين مى‏دهد.

2- آن را نرم بساييد و با عسل مخلوط كنيد و در دهان نگه داريد بعد بخوريد، يا آن را نيمكوب نموده و بجوشانيد و چندين بار آب آن را در دهان نگه داريد بعد بخوريد. لك قهوه‏ اى زبان كه مثل خون‏ مردگى است را درمان مى‏كند.

3- هرگاه سردرد ميگرن يا درد نيمه ‏سر شروع مى‏شود. سر يك تكه از آن را مانند سيگار آتش بزنيد تا بسوزد و دود كند و دود آن را به هر دو سوراخ بينى بكشيد، تسكين مى‏يابد.

4- براى درمان لكنت زبان يا براى باز شدن زبان كودكان چهار مثقال از آن را نيمكوب ‏نموده و دم كنيد، بعد آب صاف ‏كرده آن را با نبات شيرين سازيد و روزى سه بار هر مرتبه يك قاشق مرباخورى به او بخورانيد.

5- ماليدن ضماد آن در استعمال خارجى براى دردها و بيمارى مفاصل و اعصاب و درد سينه مفيد است.

6- ماليدن پودر آن با روغن زيتون براى درمان كزاز و استرخاى مزمن و اعضاى بى‏حس‏ شده بدن و بى‏حسى عضلات مفيد است.

7- جويدن آن خصوصا با مصطكى و همچنين دميدن گرد آن در بينى، انسداد مجارى بين بينى را باز مى‏كند.

8- ريختن قطره آنكه مخلوط با روغن گل سرخ باشد در بينى براى تسكين سردرد و درد شقيقه شديد بلغمى مفيد مى‏باشد.

9- آن را در سركه بخيسانيد و موقع دندان‏درد درون سوراخ دندان بگذاريد، آن را تسكين مى‏دهد.

10- اگر آن را در دهان بجويد و يا گرد آن را زير زبان بپاشيد و نگهداريد. رطوبتهاى موضع را خشك مى‏كند و لكنت زبان را كاهش مى‏دهد، نگهداشتن آن پاى دندانها سستى دندان را محكم مى‏كند.

11- مزمزه يا قرقره آن با سركه براى ديفترى نافع است.

12- گردشده آن را با عسل مخلوط كنيد و انگشت‏ پيچ درست كنيد و بخوريد. سرفه كهنه بلغمى سرد را آرام مى‏سازد، براى تقويت نيروى جنسى سردمزاجان مفيد مى‏باشد.

13- هربار دو گرم از آن را بكوبيد و بخوريد. مسهل بلغم است و اسهال بلغمى را درمان مى‏كند.

14- روغن آن را قبل از هم‏بستر شدن بر قضيب بماليد، محرك است و در صورتى كه بخواهيد، انزال را سريع مى‏كند.

15- اگر كسى گرد آن را با نشادر نرم مخلوط كند و بسايد و بر كام و دهان بمالد مانع سوختن دهان از آتش مى‏شود، در اين صورت بازيگران براى اجراى نمايش با آتش مى‏توانند از آن استفاده كنند.

16- آن را با خردل به اندازه مساوى بساييد و به لثه ‏ها بماليد و لثه را با آن بشوييد، پيوره را درمان مى‏كند اين عمل را تا بهبودى هر روز ادامه دهيد.

17- مقدارى از كوبيده ‏شده آن را در سركه بجوشانيد و پاى دندان پوسيده بگيريد. از پيشرفت پوسيدگى جلوگيرى مى‏كند.

18- آن را بجوشانيد و آب آن را پاى دندانهايى كه به علت ناراحتى‏هاى لثه سست مى‏شوند روزى چند بار بگيريد. دندانها را محكم و لثه ‏ها را مداوا مى‏كند.

19- آن را نيمكوب نموده و در روغن زيتون بجوشانيد و نگهداريد. اين روغن را در بينى افرادى كه مبتلا به سردردهاى شديد سردمزاج باشند بچكانيد، درد را نقصان مى‏بخشد.

20- آن را نرم بكوبيد و با زرده تخم‏ مرغ مخلوط كنيد و بر كمر ببنديد و سه روز تكرار كنيد. كمردرد كهنه را درمان مى‏كند.

منابع و مواخذ

Previous گیاه طوسک
Next گیاه عدس
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله