جستجو
< همه موضوعات

گیاه شاهتره

شاهتره‏

شناخت گیاه شاهتره

نام‏هاى ديگر:

شاهترج- شاتره- تلخى- معرب- فومتر- اصفورن- شجرة الدم- سلطان البقول- بقلة الملك- پيت‏پاپارا.Fumeterre -Fumitory

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Fumariaceae جنس‏Fumaria ، يكساله و علفى، برگ‏هاى آن به رنگ سبز غبارآلود و كوچك و خيلى بريده‏ بريده و نوارى. گلهاى آن نامنظم به رنگ سفيد و به صورت خوشه‏ اى و نوعى به رنگ بنفش مايل به قرمز مى‏باشد. اين گياه داراى چند گونه مختلف است، نوع گل بنفش مايل به قرمز در كشور ايران به ‏طور خودرو و روى بانه باغ‏هاى انگور و كنار ديوارها و زمينهاى نرم و متروك مى‏وريد و در ارديبهشت و خرداد گل مى‏دهد. نوع گل سفيد در نقاط مرطوب و سايه ‏دار و كنار نهرهاى آب در ايران در اطراف تهران، ورامين و در دامنه ‏هاى البرز، گيلان، مازندران، گرگان، آذربايجان و فارس در اطراف شيراز و كازرون، در خراسان در قوچان، فريمان و نيشابور، در كرمان در بم و در جيرفت، در مناطق جنوبى در جزيره خارك و در بلوچستان انتشار دارد. نوع ديگرى از آن وجود دارد كه تا به حال در ايران ديده نشده است.

طبيعت آن: مركب القوى است يعنى در حرارت، معتدل ولى خيلى خشك است و عده‏ اى آن را گرم و خشك مى‏دانند.

تركيب شيميايى:

تركيبات غيرآلكالوئيدى پنتاترياكونتان و گلوكوز و تانن و فوماريك‏اسيد در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

1- سى تا پنجاه گرم از آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و هر روز صبح و شب و هر بار يك فنجان از آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. خون را صاف مى‏كند، سموم كبد را برطرف مى‏سازد، زردى يا يرقان را درمان مى‏كند، عطش را تسكين مى‏دهد، مدرّ و معرّق است، ضدّ انگل مى‏باشد، تب‏ بر است و در موارد تبهاى ضعيف مصرف مى‏شود، مسهل اخلاط سه ‏گانه خصوصا سودا و تلخى صفرا و سوداى سوخته است.

2- خشك آن را بكوبيد و با سركه يا با آب و عسل و يا با مخلوطى از سركه و عسل مخلوط نموده و بخوريد. براى رفع قى صفراوى و آشفتگى‏هاى بلغمى و پاك كردن معده از فضولات حبس شده در معده بسيار نافع است.

3- آب تازه آن را بگيريد و با شكر و يا با تمر هندى مخلوط نموده و بخوريد، كهير را درمان مى‏كند،

براى تقويت و پاك كردن معده و روده‏ ها و باز كردن گرفتگى‏هاى كبد و طحال مفيد است.

4- هر روز چهار مثقال از آن را با دو مثقال پوست شاخه ‏هاى جوان درخت بيد در آب بجوشانيد تا به اندازه هفت فنجان آب باقى بماند بعد آن آب را صاف نموده و سه فنجان صبح ناشتا، دو فنجان قبل از ناهار و دو فنجان قبل از شام بنوشيد.

تب نوبه يا مالاريا را درمان مى‏كند.

5- آن را در دهان بجويد و مضمضه كنيد. براى التيام جراحات دهان و زبان و استحكام لثه و بن دندان نافع است.

6- آب جوشانده آن را در دهان قرقره كنيد.

جوشهاى آن را برطرف مى‏سازد.

7- عرق آنكه از تقطير گياه به دست مى‏آيد را بخوريد. از اسهال جلوگيرى مى‏كند.

8- براى برطرف كردن موى اضافى كه در پلك چشم مى‏رويد. اول با موچين ضدّعفونى ‏شده مو را بكنيد بعد به جاى آن آب شاهتره تازه را گرفته و با صمغ عربى مخلوط نموده بماليد. مانع روييدن مجدد موى اضافى مى‏گردد.

9- با آب تازه آن شستشو كنيد. جرب و سودا را درمان مى‏كند.

10- ماليدن آب تازه آن بجاى گزيدگى زنبور درد آن را نقصان مى‏دهد.

11- آب تازه آن را بگيريد و بر انگشتان بماليد. خارش بين انگشتان را برطرف مى‏سازد.

12- كشيدن آب تازه آن در چشم باعث تقويت بينايى مى‏گردد و از ريختن اشك زياد جلوگيرى مى‏كند.

13- دو مثقال از آن را با دو مثقال با بونه بجوشانيد و با آب صاف‏ كرده آن خود را بشوييد. خارش قسمت‏هاى زنانه يا واژينال را برطرف مى‏سازد.

14- ضماد آن با حنا براى معالجه جرب و خارش پوست نافع است.

تذكر:

 مصرف آن به تنهايى براى معده و ششها خوب نيست.

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه شاماخ
Next شاهدانه کرت
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله