جستجو
< همه موضوعات

گیاه زرآوند

زرآوند

شناخت گیاه زرآوند

 

نام‏هاى ديگر:

زريوند- زرآوند درازAristoloche -Birthwort -Aristolochia

مشخصات:

ساقه زيرزمينى يا بيخ گياهى است از خانواده‏AristolochiaCeae ، علفى با ساقه زيرزمينى چندساله و پايا و ساقه هوايى آن كوتاه به بلندى سى تا چهل سانتى‏متر است. محل اتصال برگ‏ها به‏ ساقه زاويه منفرجه‏ اى دارد. برگ‏هاى آن كاملا متناوب و قلبى شكل و نوك ‏تيز و با دندانه و دمبرگ است. گل‏هاى آنكه از فاصله بين برگ و ساقه خارج مى‏شوند ارغوانى يا صورتى با بوى نامطبوع هستند. ساقه زيرزمينى يا بيخ آن كلفت و به ضخامت حدود يك انگشت چاق و رنگ ظاهر آن تيره مايل به سرخى با طعمى كمى تلخ است، مرغوبترين آن بيخى است كه به رنگ زعفرانى و ضخيم باشد و كهنه ‏تر از دو سال نباشد. اين گياه در اروپا، آسياى مركزى، هندوستان و مناطق مديترانه‏اى و گونه‏ هايى از آن در ايران مى‏رويد.

طبيعت آن: گرم و خشك است.

خواص درمانى:

1- هشت تا ده گرم كوبيده آن را با عسل مخلوط نموده بخوريد، براى درمان سرع و كزاز و ضعف احشاء مفيد است، مسهل بلغم مى‏باشد، ترياق سموم نباتى و حيوانى است و براى سم مار كبرى ترياق مؤثرى مى‏باشد، بازكننده گرفتگى‏ها و انسداد مجارى عروق و مدرّ و قاعده ‏آور است، كرم معده و كرم كدو را مى‏ كشد، براى پاك كردن رحم و اخراج جنين بسيار مفيد است.

2- ماليدن آن به دندان و لثه براى پاك كردن رطوبت‏ها و چرك لثه نافع است.

3- ضماد آن روى محل گزيدگى عقرب و مار و براى رويانيدن گوشت در زخم‏هاى رحم و ساير زخم‏ها مفيد است.

4- آن را با ايرسا مخلوط كرده بساييد و بعد با عسل مخلوط نموده بر روى زخم بماليد، براى پاك كردن زخم‏هاى عميق و التيام آنها نافع است.

5- آن را مثل غبار نرم بساييد و شياف درست كنيد و در مهبل گذاريد، براى بازكردن عادت ماهيانه و رفع بندآمدگى آن و همچنين اخراج جنين در موارد سختى زايمان مؤثر است.

تذكر:

براى كبد و طحال مضر است و مصرف آن بايد با نظر پزشك انجام گيرد.

مصلح آن: عسل مى‏باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه زامور
Next درخت زرنب
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله