جستجو
< همه موضوعات

گیاه ریحان بادشکن و ضد اسپاسم

گیاه ریحان گياهى است يك‏ساله از خانواده‏Labiatae ، كه بلندى آن تا شصت سانتيمتر مى‏رسد. گلهاى آن ريز و مايل به سبز يا ارغوانى يا سفيد است.

شناخت گیاه ریحان

نام‏هاى ديگر گیاه ریحان:

ريحان الملك- سبزى سلطنتى- گل و سبزه- سلطان ‏الرياحين- سلطان‏ الرشاه اسپرم- شاه ‏اسپرقم- شاه پرهم- شاهسفرم- اسفرم- اسپرم- اسپرقم- اسپرهم- صعتر هندى- ضيمران- ضميران- فولكلور- بازيليك- ترنجان- حين- نازبو

مشخصات گیاه ریحان:

 پشت برگهاى این گیاه سبز مايل به خاكسترى و روى برگهاى جوان آن سبز روشن، برگها به شكل بيضى نوك‏ تيز با دندانه‏ هاى ريز و معطر است.

تخم آن سياه ‏رنگ و ريز و كمى زبر است كه در سرشاخه به وجود مى ‏آيد.

ريحان بومى فلات ايران است و در ايران و افغانستان به ‏طور خودرو مى‏رويد ولى عملا توليد فعلى آن در ايران صددرصد از پرورش و كشت آن در مزارع حاصل مى‏شود.

در ايران به‏ طور وحشى در اطراف تهران، همدان، خراسان در دو هزار و سيصد متر ارتفاع از سطح دريا و در كرمانشاه سابق در ارتفاعات 1500 مترى، در خرمشهر و بلوچستان و آذربايجان در اطراف تبريز مى‏رويد.

طبيعت  گیاه ریحان:

را بعضى گرم و خشك و بعضى‏ها معتدل مى‏دانند.

تركيب شيميايى گیاه ریحان:

ال‏لينالول 36/ 4 درصد- متيل‏سينامات 6/ 56 درصد- ترپينن 80 درصد- اسانس روغنى فرار 4/ 0 درصد- تى‏مول- كامفور- سينئول- اوژنول- آنتول- سيترال-

استراگول- متيل‏چاويكول- الكل‏لينالول- ترپن‏هايدرت- وان‏استى‏نيس- سسكى‏ترپن- كروزمان- دى‏ترپن- پى‏نن- اوسيمن‏

خواص درمانى گیاه ریحان:

1- تونيك و مقوى و محرك و بادشكن است، به هاضمه كمك مى‏كند، تب‏ بر و مسكّن و آرام‏ كننده و ضد اسپاسم است.

2- آن را در دهان خوب بجويد و بخوريد.

بوى بد دهان كه از سير يا پياز باشد را برطرف مى‏سازد، زخمهاى دهان را از بين مى‏برد، كندى دندان را برطرف مى‏نمايد.

3- بيست تا پنجاه گرم برگ و ساقه و گل آن را مخلوط در يك ليتر آب جوش دوازده دقيقه دم كنيد بعد آب صاف‏ كرده آن را با عسل يا شكر شيرين كنيد و هر روز سه فنجان آن را به ترتيب بعد از غذاهاى روزانه بنوشيد.

بادهاى غليظ را از بين مى‏برد،

محلّل ورمهاى جميع اعضاء است، ضعف معده و ضعف اعصاب را برطرف مى‏سازد،

غم و غصه را درمان مى‏كند، اسهال را متوقف مى‏سازد، انواع سردرد و سردرد نيمه سر يا ميگرن را تسكين مى‏دهد، براى قى كردن و سكسكه و پليپهاى بينى مفيد است.

4- عصاره آن را با شكر بخوريد. سينه ‏درد و سرفه و تنگى‏ نفس را درمان مى‏كند.

5- پنجاه گرم گل و برگ و ساقه ريحان را در يك ليتر شراب قرمز چهل و هشت ساعت بخيسانيد و هر روز صبح و عصر قبل از غذا يك فنجان آب آن را بنوشيد. گرفتگى‏هاى مجارى شير را در پستان باز مى‏كند.

6- تازه آن را با شير مخلوط كنيد و بخوريد. زكامى كه با سرفه همراه باشد يا زكام كه از سينه ‏درد يا نزله باشد را درمان مى‏كند.

7- گیاه ریحان را دائم بو كنيد و گاه‏گاهى هم در دهان خوب بجويد. بازكننده گرفتگى‏هاى دماغى است، از استفراغ در وسايل نقليه جلوگيرى مى‏كند، سردرد مسافران و سردرد گرم‏ مزاجان را تسكين مى‏دهد.

8- شيره برگ گیاه ریحان را با عسل شيرين كنيد و بخوريد. خناق را برطرف مى‏سازد.

9- بيست تا پنجاه گرم برگ و ساقه و گل آن را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و با آب صاف كرده آن قرقره نماييد. آنژين را درمان مى‏كند.

10- در آب جوشانده گیاه ریحان حمام كنيد، از پيشروى سرطان معده جلوگيرى مى‏كند و شستشو با آن براى درمان زخم و رفع جراحت زخم مفيد است.

11- براى اينكه موهاى شما مشكى شود آن را در روغن تازه زيتون بجوشانيد و بر سر بماليد.

12- تازه آن را بكوبيد و ضماد نماييد. درد زانو را تسكين مى‏دهد، گزيدگى عقرب را درمان مى‏كند.

13- پنجاه گرم از گیاه ریحان را در يك ليتر گلاب چهل و هشت ساعت بخيسانيد و در روز چند بار با آب آن روى پستان كمپرس كنيد ورم پستان را برطرف مى‏سازد.

خواص درمانى گل ریحان:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. مدرّ و بادشكن است، سرفه را تسكين مى‏دهد.

خواص درمانى تخم ریحان :

1- هم مليّن است و هم براى قطع اسهال مصرف مى‏شود، بعد از زايمان به منظور قاعده ‏آورى مصرف مى‏شود، محرك و مدرّ و معرّق و خنك ‏كننده است، اسهال خونى و سوزاك و زخمهاى خورنده را درمان مى‏كند.

2- اگر آن را در ليموناد بريزيد و بخوريد درد دل را تسكين مى‏دهد.

3- آن را در دهان بريزيد و بدون اينكه جويده شود بخوريد. بدن را در برابر مسموميت‏ها مقاوم مى‏سازد.

4- آن را با شكر بكوبيد و بخوريد. بوى بد عرق زيربغل را برطرف مى‏سازد.

5- يك مثقال از آن را بو بدهيد، بعد نرم بكوبيد و با كمى آب تر كنيد و بخوريد. اسهال طولانى و مزمن را متوقف مى‏سازد.

6- دم‏كرده تخم ريحان مسكّن است و درجه حرارت بالاى بدن را كاهش مى‏دهد، اسهال خونى‏ و اسهال مزمن و سوزاك را درمان مى‏كند.

7- هر روز آن را با گلاب يا شربت بنفشه مخلوط كنيد و بخوريد. بواسيربادى را درمان مى‏كند.

8- آن را نرم بساييد بعد با آب برگ ريحان مخلوط نموده بماليد. ورم ساق پا را درمان مى‏كند.

خواص درمانى روغن ریحان:

با آن موضع را روزى سه بار خوب ماساژ دهيد. درد زانو را تسكين مى‏دهد و فلج را درمان مى‏كند.

نام‏هاى ديگر ریحان بنفش:

تره خراسانى- بادرج- بادروج- بادروج‏ابيض- حماحم- ريحان احمر

Ocimum album L.

مشخصات ریحان بنفش:

نوعى از ريحان است كه برگ آن كوچك و ساق آن مربع و پرشاخ و كم بو تر از ريحان، گل آن مايل به سرخى است. تخم آن به شكل تخم ريحان سبز ولى كمى ريزتر از آن است.

خواص درمانى ریحان بنفش:

1- آن را بخوريد. مفرح و مقوى قلب و قوت شامه و معده و مبهى و مدرّ شير و بول و حيض و عرق است، عسر البول و ضعف جگر بارد و سده و سپرز و خفقان را درمان مى‏كند، به خارج كردن سنگ مثانه كمك مى‏نمايد.

2- ضماد آن با سويق جو و روغن گل و سركه جهت اورام حاره و ورم پستان و به تنهايى براى درمان گزيدگى عقرب و زنبور مجرب است.

3- جويدن آن كندى دندان را برطرف مى‏سازد و دندانها را سالم نگه مى‏دارد.

4- عصاره آن را با سركه و كافور مخلوط نموده در بينى بچكانيد. خون دماغ را بند مى‏آورد.

تذكر:

بوئيدن آن در بعضى افراد ايجاد عطسه مى‏نمايد.

نام‏هاى ديگر ریحان سلیمان:

جم‏اسپرم- جم‏اسفرم‏Ramtuisi

مشخصات ریحان سلیمان:

گياهى است چندساله به شكل بوته. بلندى آن دو متر و پايين ساقه ‏هاى آن چوبى است. اين گياه پيچنده است و به گياهان مجاور مى‏پيچد. در مورد رويش آن در ايران تا به حال گزارشى فنى‏ از گياه‏شناسان نداريم ولى در كتاب مخزن الادويه آمده است كه اين گياه در كوهستانهاى فارس و اصفهان مى‏رويد.

تركيب شيميايى ریحان سلیمان:

اوژنول 70 درصد- ميرسن 8/ 7 درصد- مونوسيكليك‏ترپن 20 تا 30 درصد- سيترال 66 درصد- ژرانيول 25 درصد- سيترونلول 8/ 2 درصد- متيل چاويكول- اوسى‏من- كادى‏نن- اسانس‏تيمول- يك‏ترپن الكل به صورت پرى‏ليل‏الكل‏

خواص درمانى ریحان سلیمان:

1- نوشيدن آب جوشانده آن براى معالجه سوزاك و رفع ضعف اسپرم مفيد است، مقوى معده مى‏باشد، تب‏ بر است، سينه را نرم مى‏كند.

2- آن را بجوشانيد و آب آن را به آب وان حمام اضافه كرده و در آن بمانيد. براى رماتيسم مفيد است.

خواص درمانى تخم ریحان سلیمان:

آن را بخوريد. مليّن است، سردرد و دردهاى عصبى را تسكين مى‏دهد، معالج سوزاك مى‏باشد.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه کاهو مدرّ و صاف‏ كننده خون
Next گیاه هل خوشبوکننده عرق بدن
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله