جستجو
< همه موضوعات

گیاه ریحان بنفش

ريحان بنفش‏

نام‏هاى ديگر: تره خراسانى- بادرج- بادروج- بادروج‏ابيض- حماحم- ريحان احمر

Ocimum album L.

مشخصات:

نوعى از ريحان است كه برگ آن كوچك و ساق آن مربع و پرشاخ و كم بو تر از ريحان، گل آن مايل به سرخى است. تخم آن به شكل تخم ريحان سبز ولى كمى ريزتر از آن است.

برگ ريحان بنفش‏

خواص درمانى:

1- آن را بخوريد. مفرح و مقوى قلب و قوت شامه و معده و مبهى و مدرّ شير و بول و حيض و عرق است، عسر البول و ضعف جگر بارد و سده و سپرز و خفقان را درمان مى‏كند، به خارج كردن سنگ مثانه كمك مى‏نمايد.

2- ضماد آن با سويق جو و روغن گل و سركه جهت اورام حاره و ورم پستان و به تنهايى براى درمان گزيدگى عقرب و زنبور مجرب است.

3- جويدن آن كندى دندان را برطرف مى‏سازد و دندانها را سالم نگه مى‏دارد.

4- عصاره آن را با سركه و كافور مخلوط نموده در بينى بچكانيد. خون دماغ را بند مى‏آورد.

تذكر: 

بوئيدن آن در بعضى افراد ايجاد عطسه مى‏نمايد.

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه رتم
Next گیاه ریحان سلیمان
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله