جستجو
< همه موضوعات

گیاه درمنه

درمنه‏

شناخت گیاه درمنه

 

نام‏هاى ديگر:

بستياج- علف‏جاروب- جنجك- قيصوم انثى- شيح- درمنه تركى- درمنه كوهى- درمنه خراسانى- درمنه ارمنى- شيح ارمنى- شيح تركى- شيح خراسانى- شيح برّى- شيح كوهى- شيح بحرى- شيح يهود- ساريقون- سبزى هزارپا- سمن‏دوكنترا- حشيشه خراسانيه- خلال مكه- نبات سنتونين.

Semen. contra Worm. seed- Worm wood.

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Compositae ، از تيره مينا داراى شكلى بوته ‏اى و اعضاى چوبى و قاعده ساقه‏ هاى آنها سخت و چوبى محصور در برگهاى كوچك پوشيده از كرك سفيد مى‏باشد. بلندى آن يك وجب تا يك يا يك و نيم‏ متر در گونه‏ هاى مختلف متفاوت است. بعضى گونه‏ ها روى زمين گستره و بعضى افراشته ‏اند.

معمولا گلهاى آن خوش‏بو و طعم تلخ است. اين گياه هم در نواحى كوهستانى و هم در صحرا مى‏رويد.

طبيعت آن: خيلى گرم و خشك است.

تركيب شيميايى:

آرتميزين- سانتونين- اسانس شامل سينئول و پى‏نن و سسكى‏ترپن و كمى‏ترپنيئول.

خواص درمانى:

1- هشت گرم از آن را بجوشانيد و آب صاف ‏كرده ‏اش را بنوشيد.

مفتح سرد و قاطع بلغم و محلّل رياح و مسهل اخلاط فاسد و مدرّ فضلات است، عسر نفس و فواق را درمان مى‏كند، براى بيمارى قند نيز مفيد مى‏باشد.

2- سه تا چهار گرم گرد غنچه ‏هاى ناشكفته آن را با عسل يا مربا يا شير مخلوط كنيد و صبح ناشتا بخوريد و يا ده گرم از گرد آن را در پانصد گرم آب جوش دم كنيد و آب آن را صاف نموده و سه قسمت كنيد و صبح و ظهر و شب بنوشيد. براى دفع كرم‏هاى دراز روده خيلى مؤثر است.

3- دوازده گرم از آن را دم كنيد و آبش را بنوشيد و هم به موضع بماليد جهت درمان گزيدگى عقرب و رتيل مفيد است.

4- با شاخه‏ هاى آن هر روز دندانها را خلال كنيد. براى تقويت لثه‏ ها و دندانها تا حدودى اثر مفيد دارد.

5- ضماد خاكستر آن با روغن زيتون يا روغن زنبق براى جلوگيرى از ريختن مو و تسريع در رشد مو مؤثر است.

تذكر:

 مضر معده و عصب است و سردرد مى ‏آورد و مصلح آن ترمس- مستكى است‏

منابع و مواخذ

Previous گیاه داودی
Next گیاه دهان باز
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله