جستجو
< همه موضوعات

گیاه دارچین محرک جریان خون

گیاه دارچین پوست شاخه‏ هاى درختى است از خانواده‏Lauraceae ، كه ارتفاع آن به ده تا دوازده متر مى‏رسد ولى عملا چون به طريق شاخه‏ زاد پرورش داده مى‏شود ارتفاع آن پنج تا هفت متر مى‏باشد.

گیاه دارچین

نام‏هاى ديگر گیاه دارچین:

دارچينى- دارصينى- قرفة الدارچينى- سليخه- دارجيلينگ- تج- دارچين خطايى.Cannelle -Cinnamon .

مشخصات گیاه دارچین:

 برگهاى این گیاه  در سطح فوقانى سبز تيره شفاف و در سطح تحتانى به رنگ سبز روشن و بسيار معطر، دراز به طول ده تا پانزده سانتيمتر و نوك ‏تيز هستند. گل آن كوچك زرد و تقريبا نامرئى است. ميوه آن كوچك تخم ‏مرغى به رنگ ارغوانى تيره به طول يك تا دو سانتيمتر و داراى يك دانه‏ مى‏باشد. اين درخت بيشتر در هندوستان و سيلان مى‏رويد.

طبيعت گیاه دارچین:

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى گیاه دارچین:

سيناميك‏استات- سينامومين- فنيل‏پروپيل‏استات- آلدئيدبنزوئيك- تانن- مانتول- روغن مايع فرّار- اسانس شامل، سيناميك‏آلدئيد، هايدروسيناميك آلدئيد، بنزآلدئيد، كومينيك‏آلدئيد، نونى‏ليك‏آلدئيد، اوژنول، كاريوفيلن- ال. فلاندرين- پى‏سيمن، پينن، متيل. ان. آميل‏كتون، ال. لينالول.

خواص درمانى گیاه دارچین:

1- آن را بخوريد، با سيل سياه ‏سرفه را نابود مى‏كند، پادردهاى رطوبى و دردهاى رطوبى مفاصل را برطرف مى‏سازد، محرك جريان خون است، بادشكن و تونيك و آرامبخش مى‏باشد، براى ناراحتى‏هاى پس از زايمان مفيد است، موجب افزايش اغلب ترشحات بدن مى‏شود، لطيف ‏كننده و بازكننده گرفتگى‏ها و انسداد مجارى است، جاذب الرطوبه است و رطوبات اضافى و اخلاط رطوبى بدن را جذب و دفع و عفونت اخلاط را رفع مى‏سازد، ترياق سموم حيوانى و نباتى و معدنى است، نيروبخش و مقوى مى‏باشد، براى درمان خفقان و وسواس و وحشت و جنون و كبد و استسقا مفيد است، براى رفع خشونت صدا و آواز كه از بلغم غليظ باشد مؤثر است و سينه و حنجره را پاك مى‏كند.

2- هر روز صبح ناشتا كمى دارچين ساييده را در دهان بريزيد و بخوريد. قبض ‏كننده مى‏باشد، محرك اشتها است و حافظه را تقويت مى‏كند، ضد درد معده و سوءهاضمه و تخمه است، درد كليه را تسكين مى‏دهد، سرفه كهنه و مزمن را برطرف مى‏سازد.

3- كسانى كه در اماكن مرطوب زندگى مى‏كنند و يا افرادى كه از شهرهاى كم ‏رطوبت به نواحى مرطوب سفر مى‏كنند همچنين كسانى كه شغلشان در آب است و يا كسانى كه در ندامتگاهها زندانى مى‏شوند و كسانى كه در اطاقهاى پشت به آفتاب زندگى مى‏كنند بهتر است هر روز چهار برابر دارچين خوردشده را نيم ساعت دم كنند و قبل از برداشتن از روى آتش يك برابر پودر زنجبيل و مقدارى نبات به آن اضافه نموده و به جاى چاى بخورند.

4- كوبيده آن را بجوشانيد و با آب صاف‏ كرده آن شربت درست كنيد و به مرور بنوشيد قاعده‏ آور است، درد رحم را تسكين مى‏دهد، كرم‏كش است، ضعف قلب را بهبود مى‏بخشد.

5- سه روز پى‏ درپى آن را با زرده تخم‏ مرغ بخوريد. مقوى باه و چاق‏ كننده است.

6- آب دم‏كرده آن را با سركه و مستكى كوبيده بخوريد. براى رفع سكسكه رطوبى نافع است.

7- اگر موقع جماع دارچين را خوب در دهان بجويد و با بزاق دهان مخلوط كرده و آب دهان را بر قضيب بماليد موجب التذاذ جماع مى‏شود.

تذكر:

در افراد گرم‏ مزاج ايجاد سردرد مى‏كند، براى مثانه مضر است، براى كسانى كه نارحتى كليوى دارند كه با حرارت كليه توأم است خوردن آن صلاح نيست، باعث سقط جنين نيز مى‏گردد.

طبيعت روغن دارچين‏:

خيلى گرم و بسيار خشك است.

خواص درمانى روغن دارچین:

1- آن را بخوريد، براى تقويت هاضمه و تحليل نفخ و گاز معده و رفع يرقان و بواسير نافع است.

2- آن را هم بخوريد و هم بر موضع بماليد. براى تسكين سردرد و سنگينى سر و دردهاى رحمى مفيد است.

3- ماليدن آن بر موضع براى درمان رعشه و رفع تب و لرزهاى بلغمى و سوداوى و عقرب ‏زدگى و دانه بواسير و تسكين درد آن مفيد است، اگر آن را به پلك چشم بماليد براى رفع پريدن پلك نافع است و اگر به چشم بماليد براى تقويت ديد چشم مؤثر خواهد بود.

4- اگر آن را در گوش بچكانيد سنگينى گوش را برطرف مى‏سازد.

5- تنتور آن محرق است، حركات تنفس را زياد مى‏كند، ضد خونريزى است، محرك اعصاب و ضد تشنج مى‏باشد، مقوى دستگاه گوارش و بدن خواهد بود.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه گل گاوزبان تصفیه کننده خون
Next گیاه فلوس مليّن
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله