جستجو
< همه موضوعات

گیاه خیارخر

گياه خيار خر

نام‏هاى ديگر:

خرخيار- خياردشتى- خياروحشى- سماهنك- كموزسگى- كموزكول- قثاءالحمار- مشط الذئب.

Cornichon d’ ne- Squirting cucumber- Giclet- Ecballium.

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Cucurbitaceae ، علفى و چندساله. ساقه آن نسبتا ضخيم خوابيده و پوشيده از كركهاى زبر و خشن است. برگها متناوب، پهن، داراى بريدگى‏هاى كم ‏عمق با دمبرگ دراز و پوشيده از كرك بدون پيچك. گلهاى آن كوچك زرد و نر و ماده جداگانه روى يك پايه قرار دارند. ميوه آن شبيه به بلوط دراز است و پس از رسيدن به رنگ سبز مايل به زرد پوشيده از تارهاى زبر، طعم آن بسيار تلخ مى‏باشد، دانه ‏هاى داخل ميوه قهوه ‏اى تيره و پس از رسيدن ميوه سوراخى در محل اتصال ميوه به دم‏گل ايجادشده و تخمها با سرعت و شدت با صدا به خارج پرتاب مى‏شوند.

ريشه آن بزرگ و سفيد است. اين گياه در هرزويل در ارتفاعات 700 مترى و در ارسباران در جنگل حسن‏بگلو ديده مى‏شود.

ميوه خيارخر

طبيعت آن: گرم و خشك است.

خواص درمانى:

پاك‏ كننده دماغ است، مسهل قوى و مسهل صفرا و بلغم خام و زردآب است، براى درمان لقوه، فلج، صرع، كزاز، سردرد، درد مفاصل، نقرس، سياتيك، سرفه سرد، تنگى‏ نفس، گازها و بادهاى غليظ و استسقا و يرقان سياه و بواسير مفيد است، سنگ كليه و مثانه را خرد مى‏كند، قاعده ‏آور و ادرارآور است.

تذكر:

براى اشخاص گرم‏ مزاج مضر است و عكس ‏العمل شديد ايجاد مى‏كند.

عصاره خيارخر

طرز تهيه:

خيارخر كاملا رسيده را بريده و روى تورهاى سيمى يا الك يا پارچه ‏اى ريخته و با فشار عصاره آن را از صافى بگذاريد بعد آب شيرين زلال و خالص روى آن ريخته بگذاريد ته‏ نشين شود بعد آب روى آن را دور بريزيد و اين كار را دو بار انجام دهيد، ته‏ نشين مرحله دوم عصاره آن است.

خواص درمانى:

1- تازه آن را با عسل يا روغن زيتون مخلوط كنيد و به صورت قطره استفاده نماييد. براى درمان ورمهاى حنجره و ديفترى نافع است.

2- عصاره تازه را با روغن زيتون يا روغن زنبق مخلوط نموده و به وسيله پرمرغ تميزشده آن را بر انتهاى زبان و اطراف آن بماليد. قى ‏آور است، اگر اثر نكرد سركه رقيق بخوريد و در آب سرد بنشينيد و آب سرد هم بر سر بريزيد، و مجددا ماليدن آن را تكرار كنيد تا نتيجه بدهد اگر قى بسيار شديد شد براى جلوگيرى و تسكين آن روغن زيتون بخوريد.

3- تازه آن را با شير مادر دختردار مخلوط نموده و در بينى بچكانيد. سردرد تمام سر و سردردهاى مزمن را تسكين مى‏دهد.

تذكر: اين عصاره را هيچ‏وقت تنها مصرف نكنيد، هميشه موقع مصرف آن صمغ عربى يا نشاسته ضميمه نماييد. اگر به تنهايى مصرف شود عكس العمل شديد ايجاد مى‏كند و باعث دل‏ پيچه و دل ‏درد مى‏شود. براى اشخاص گرم ‏مزاج مضر است و عكس ‏العمل شديد ايجاد مى‏كند.

ريشه خيارخر

خواص درمانى:

1- يك تا يك و نيم گرم از آب افشرده ريشه آن را بخوريد. مسكّن درد است، براى درمان استسقا و يرقان سياه مؤثر است.

2- پنج گرم از آن را نيمكوب كرده و دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را بنوشيد. براى درمان جزام نافع است.

3- يك‏صد گرم از كوبيده ‏شده آن را كه بسيار نرم‏شده باشد با 700 گرم آب انگور مخلوط كنيد و آن مقدار را چهار قسمت نموده و هر روز يك قسمت از آن را به هم زده و ناشتا بخوريد. براى درمان استسقا بسيار نافع است.

4- ضماد پخته آن با آب‏جو. ورمهاى بلغمى كهنه را تحليل مى‏برد و سردمل را باز مى‏كند.

5- پنج گرم از گردشده آن را بخوريد. مسهل بلغم خام و صفرا و زردآب مى‏باشد، بدون اينكه به معده ضرر برساند.

6- ضماد پخته آن با سركه يا آب انگور براى تسكين درد پشت و نقرس سرد نافع است.

7- با آب دم‏كرده آن تنقيه نماييد. براى درمان سياتيك بسيار نافع است.

تذكر: 

براى اشخاص گرم ‏مزاج مضر است، همچنين مصرف زياد آن هر دو باعث عكس ‏العمل شديد مى‏شود و ايجاد دل‏پيچه و دل ‏درد مى‏كند.

مصلح آن:

قنطوريون دقيق، مرمكى، زعفران، سنبل الطيب، دارچين، انيسون، تخم كرفس، جاوشير، سكبينج، تربد، حب بلسان، نشاسته، صمغ عربى يا آب و عسل است‏

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه خون سیاوشان
Next گیاه دادموردان
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله