جستجو
< همه موضوعات

گیاه خمان

خمان صغير

شناخت گیاه خمان

نامهاى ديگر: آقطى- پلم- پلخون- شون‏

Hieble- Petit sureau- Sureau yeble- Herbe aux yeux- Ground elder- Dwarf elder- Danewort

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Caprifoliceae ، علفى و چندساله كه بلندى ساقه آن به هشتاد تا يك‏صد و پنجاه سانتيمتر مى‏رسد، ساقه آن چهارگوش، برگها مركب و داراى پنج تا شش برگچه و هر برگچه بيضى مثلثى شكل و از دو طرف باريك و نوك‏تيز و دراز و دندانه دارند گلهاى آن سفيد يا صورتى با بوى بادام تلخ است. ميوه آن كروى سياه رنگ كوچك در ابعاد زالزالك مى‏باشد. اين گياه در جنگلهاى شمال ايران مى‏رويد.

طبيعت آن سرد و خشك است.

برگ خمان صغير

تركيبات شيميايى:

ماده ‏اى تلخ- ماده پالميتين- قند ساكاروز- گلوكوزيد سيانوژنتيك- اسانس روغنى فرارى به نام اسانس يبل‏

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد. مدرّ و معرّق و مسهل است- براى تسهيل اخراج بلغم و صفرا نافع است، در موارد استسقا تجويز مى‏شود، براى نرم كردن سينه مفيد است.

2- با آب جوشانده آن قرقره كنيد. براى تسكين درد گلو نافع است.

ميوه خمان صغير

تركيبات شيميايى:

ماده ‏اى تلخ- تانن- اسانس- والريانيك‏اسيد- سيتريك‏اسيد- وينيك اسيد- ماليك‏اسيد

خواص درمانى:

1- آن را بخوريد. مدرّ و ملّين و مسهل است، براى درمان استسقا مصرف مى‏شود، براى كاهش دردهاى رماتيسمى مفيد مى‏باشد.

2- آن را بخوريد و هم به موى سر بماليد. براى سياه كردن مو و جلوگيرى از ريزش آن نافع است.

تذكر:

 مضر ريه است. و مصلح آن عسل مى‏باشد.

ريشه خمان صغير

تركيبات شيميايى:

ماده هى‏يبلين- ساكاروز- استيك اسيد- تانيك اسيد- والريانيك‏اسيد.

خواص درمانى:

1- آب دم‏كرده آن را بنوشيد مسهل است و براى تسهيل اخراج بلغم و صفرا و رفع استسقا مفيد مى‏باشد.

2- خوردن آب دم‏كرده آن با شراب براى درمان استسقا و گزيدگى افعى و درد مفاصل مفيد است و مزه ‏مزه آن در دهان براى بهبود پوسيدگى كرم دندان موثر مى‏باشد و اگر در چشم ريخته شود براى رفع سرخى چشم مفيد است.

3- نشستن در آب دم‏كرده آن براى رفع سستى رحم و نرم كردن و بازكردن آن نافع است.

خمان كبير

نامهاى ديگر:

آقطى‏سياه- سبوقه- تر- دارگن- انگوركولى‏

Sureau noir- Sureau commun- Grand sureau- Elder berry- Hilder- European elder- Common elder

مشخصات:

گياهى است از خانواده‏Caprifoliceae ، درختچه ‏اى دارد كه بلندى آن تا ده متر مى‏رسد.

برگهاى آن بريده و مركب و داراى پنج تا هفت برگچه دندانه ‏دار به ابعاد ده تا پانزده سانتيمتر و بيضى شكل و نوك ‏تيزاند. گلهاى آن سفيد و شكرى رنگ است كه در شرايط اقليمى آذربايجان غربى و همدان در اواخر ارديبهشت ظاهر مى‏شوند. ميوه‏ هاى آن گوشتى ريز و به رنگ آبى سير يا سياه است اين گياه بومى اروپا و آسياست و در ايران در آذربايجان غربى و همدان و كنگاور ديده مى‏شود.

برگ خمان كبير

تركيبات شيميايى:

مواد كولين- اسانس- آلكالوئيدى به نام سامبوسين- گلوكوز يدسيانوژنتيك و سامبونيگرين- اكساليك‏اسيد.

خواص درمانى:

سى تا چهل و پنج گرم از آن را در آب يا شير بجوشانيد و به ‏عنوان مسهل مصرف نماييد.

گل خمان كبير

تركيبات شيميايى:

ماده شيميايى الدرين كه مشابه روتين است و يك نوع اسانس در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. مدرّ و معرّق و تب‏ بر است، اصلاح ‏كننده در موارد سفليس و رماتيسم مى‏باشد، براى رفع استسقا مصرف مى‏شود.

ميوه خمان كبير

تركيبات شيميايى:

مواد قندى- يك ماده قرمز رنگ- ماده‏اى تلخ- نوعى رزين- اسانس- صمغ- كريزانتمين- اسيدهاى مختلف من جمله والريانيك‏اسيد و استيك اسيد

خواص درمانى:

آن را بخوريد. مدرّ و تسكين ‏دهنده است، براى لينت مزاج مفيد است، براى درمان رماتيسم حاد مفصلى اثر بسيار مفيدى دارد.

پوست ريشه خمان كبير

خواص درمانى:

آب دم‏كرده آن را بنوشيد. براى لينت مزاج مفيد است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه خطمی
Next گیاه خندروس
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فهرست موضوعی مقاله