جستجو
< همه موضوعات

گیاه جوزار قم

ميوه جوزار قم‏

شناخت گیاه جوزارقم

نام‏هاى ديگر:

زيره غده ‏اى- سياه ‏زيره- زيره سياه- زيره- اكثار

Gland de terre- Marrone de terre- pig nut- Earth chestnut- Tuberous Caraway- Kippernut

مشخصات:

ميوه گياهى است از خانواده زيره‏Umbelliferae ، علفى و چندساله داراى ريشه‏ هاى متورم به شكل غده ‏اى به قطر تا سه سانتيمتر، شبيه شاه ‏بلوط و داراى بو و طعمى شبيه آن. ساقه آن راست به‏ بلندى حدود يك متر. برگهاى آن شبيه برگ شبت است. گلهاى آن سفيد و به صورت چتر مركب مى‏باشد، ميوه آن به رنگ قهوه ‏اى روشن و چسبنده و داراى بويى مطبوع است. اين گياه بومى مناطق با آب ‏و هواى گرم بوده و در نواحى جنوبى ايران در بلوچستان همچنين، در هندوستان منطقه كشمير انتشار دارد.

خواص درمانى:

اگر كمى از آن خورده شود بادشكن است.

ريشه جوزار قم‏

طبيعت آن:

خيلى گرم و خشك است.

خواص درمانى:

1- اگر تا يك گرم از آن خورده شود مخدّر و مسكر است و سنگ مثانه را خرد مى‏كند.

2- يك گرم از كوبيده آن را با آب دم‏كرده خارخسك بخوريد. كرم‏هاى معده را خارج مى‏سازد.

3- ضماد آن براى تحليل ورمهاى بلغمى بسيار مؤثر است.

تذكر: 

حتما بايد با نظر پزشك مصرف شود و اگر بيش از حد مجاز مصرف شود يا بيش از چهار تا پنج گرم از آن خورده شود قى و استفراغ شديد و اسهال و سستى اعضا ايجاد مى‏كند و ممكن است منجر به مرگ شود.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه شوکران کبیر
Next گیاه چاواپ
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله