جستجو
< همه موضوعات

گیاه تمر هندی مقوی قلب و معده

تمر هندی ميوه گياهى است از خانواده‏Leguminosae ، درخت بزرگى دارد بسيار زيبا. برگ‏هاى آن مركب پرى شامل ده تا بيست جفت برگچه فشرده و نزديك به هم و متقابل.

گیاه تمر هندی

نام‏هاى ديگر تمر هندی:

خرماى گجرات- خمار- خوش- حومن- امله- املى- خنچه- تمر- خبجه- انبله- حمز- چيت‏چك- صبار- حومر- صبادا-

مشخصات تمر هندی:

گل‏هاى گیاه تمر هندی به شكل خوشه ‏اى شل و باز است كه در انتهاى ساقه به رنگ زرد مايل به قرمز با گلبرگ‏هاى دراز به طول‏ دوازده تا سيزده ميلى‏متر قرار دارد.

ميوه تمر هندی شبيه باقلا به شكل غلاف ناشكوفا با كمى خميدگى به طول هفت تا پانزده سانتى‏متر و به عرض يك تا دو سانتى‏متر كه سطح خارجى آن رنگ قهوه ‏اى روشن داشته و بر روى آن برجستگى‏هايى كه محل دانه‏ هاى درون آن است مشاهده مى‏گردد كه محتوى سه تا ده دانه است.

اطراف دانه‏ ها گوشتى آبدار به رنگ زرد و قهوه ‏اى مايل به قرمز و شامل شيره اسيدى با طعم ترش مايل به شيرين و در داخل آن غلاف چند هسته مربع‏ شكل قرمز رنگ جاى دارد.

گیاه تمر هندی بومى هند و آفريقا مى‏باشد و به جزاير آنتيل نيز وارد شده و در حال حاضر در اغلب مناطق گرم دنيا كه تا سى درجه عرض شمالى واقع هستند مى‏رويد، در ايران در بلوچستان مى‏رويد و كاشته مى‏شود.

ميوه تمر هندى‏

طبيعت میوه گیاه تمر هندی سرد و خشك است.

تركيب شيميايى تمر هندی:

اسيد ستيريك- اسيد تارتاريك آزاد- تارتارات اسيد دوپتاسيم- پكتين- قند-

خواص درمانى تمر هندی:

1- پولپ آن را بخوريد، باعث تقويت قلب و معده مى‏گردد، ملين ملايمى است، هيجان خون را مى‏نشاند، عطش را تسكين مى‏دهد،

مسهل صفرا و اخلاط و مسكن غثيان و قى صفراوى مى‏باشد، خفقان حار و تب‏هاى حارّه را درمان مى‏كند، خنك‏ كننده است،

به هاضمه كمك مى‏كند، داراى خاصيت جبران كمبود ويتامين‏C در بدن است، براى مبارزه و مقابله با مسموميت حاصله از اسراف در خوردن و جذب روغن دانه‏ هاى گياه شوولمگرا مصرف شود.

2- پولپ‏ هاى میوه گیاه تمر هندی را در دهان نگهداريد و مضمضه كنيد. براى رفع جوش‏هاى دهان مفيد است.

3- پولپ آن را با آب شاهتره مخلوط كنيد و بخوريد. زردى يا يرقان و كهير را برطرف مى‏سازد.

4- پولپ میوه گیاه تمر هندی را در آب حل كنيد و با آن قرقره نماييد. براى رفع خناق و خفقان مفيد است.

5- ضماد پولپ‏هاى آن سرسوزه را باز مى‏كند.

تذكر:

ناشتا خوردن آن خوب نيست، براى سينه و طحال مضر است، اسراف در خوردن آن موجب سرفه مى‏شود.

مصلح آن كتيرا، خشخاش، بنفشه، عناب، لعاب بهدانه با اندك شيرينى مى‏باشد.

هسته تمر هندى‏

طبيعت میوه گیاه تمر هندی سرد و تر است.

تركيب شيميايى هسته تمر هندى:

روغن ثابت- پكتين- لولز- گلوكز- اسيد دوپتاسيم- اسيد تارترات- اسيد تارتريك- اسيد سيتريك- اسيد ماليك-

خواص درمانى هسته تمر هندی :

1- آن را بسيار نرم بساييد و با عسل مخلوط نموده بخوريد. قابض است، نيروى جنسى را افزايش مى‏دهد و انزال را به تأخير مى‏اندازد.

2- آن را از وسط دونيم كرده و روى قسمتى كه از هم جدا شده است را آب دهان بماليد و روى موضع بگذاريد. زهر عقرب را بيرون مى‏كشد و گزيدگى عقرب را درمان مى‏كند.

3- آن را نرم بكوبيد بعد با غوره مخلوط كرده تا به‏ صورت خمير درآيد و در دهانه رحم بگذاريد. دهانه رحم كمى تنگ‏تر مى‏شود و ترشحات غير طبيعى را برطرف مى‏سازد.

4- میوه تمر هندی را مثل غبار نرم بساييد و با روغن زيتون مخلوط كرده و در آفتاب يا حمام گرم خوب بر موضع ماساژ دهيد. درد موضعى كه از ضعف و بى ‏قوگى باشد را تسكين مى‏دهد.

5- آن را نرم بساييد، بعد كمى پى را در كمى آب جوش ريخته و روى آتش آب كنيد بعد آنها را با هم مخلوط نموده ضماد نماييد سرسوزه را باز مى‏كند.

روغن میوه گیاه تمر هندى‏

خواص درمانى:

1- اگر آن را با آب مخلوط نموده و بخوريد باعث سقط جنين مى‏گردد.

2- ماليدن آن براى رفع خارش و جوش و كورك مفيد است.

منابع و مواخذ

Previous گیاه آرنیکا مسكّن و آرام‏بخش
Next گیاه سیر تسکین دهنده درد مفاصل
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله