جستجو
< همه موضوعات

گیاه انیسون تسکین دل درد و دلپیچه

گیاه انیسون گياهى است از خانواده‏Umbelliferae ، از تيره جعفرى، يكساله به بلندى حدود يك متر.

گیاه انیسون

نام‏هاى ديگر گیاه انیسون:

انيس سبز- ينسون- باديان سبز- باديان رومى- رازيانه رومى- رازيانج شامى- زيره رومى- زيره شيرين- زنبان- زنيان- بزر الرازيانج رومى- حبه شيرين- حب الحلوه- باديان هندى.

Anis- Anise. seed- Pimpinella. anisum

مشخصات گیاه انیسون:

برگهاى آن باريك و متناوب با تقسيمات عميق و خوش‏بو. ساقه آن چهارگوش است.

گلهاى آن سفيد مى‏باشد، تخم آن در غلافى ظريف و طويل به ابعاد 5/ 1 تا 4 ميليمتر و از تخم رازيانه كوچكتر و سبزتر و مايل به سفيدى و كمى مايل به زرد و تقريبا مثلثى شكل است كه روى پوست آن پنج خط طولى تيره وجود دارد كه ممكن با تخم شويد اشتباه شود، داراى بوى معطر و تند شبيه بوى عصاره شيرين ‏بيان.

اين گياه بومى ايران، آسياى صغير، مصر و جزاير يونان است، در مكزيك، اسپانيا، شوروى، آلمان، تركيه، ايتاليا، ايران و ساير كشورهاى مناطق معتدل دنيا حتى در هند و آمريكاى جنوبى به صورت وسيع كاشته مى‏شود.

طبيعت دانه گیاه انیسون :

گرم و خشك است.

تركيب شيميايى دانه گیاه انیسون:

اسانس روغنى فرار 3- 2 درصد- آنتول- پى. متوكسى‏فنيل- آستون- چاويكول‏

خواص درمانى انيسون سبز يا باديان رومى‏:

1- آن را در دهان بجويد، طعم نامطبوع بعضى از ادويه‏ ها را زائل مى‏كند، سردردهاى سرد را تسكين مى‏دهد، گرفتگى مجارى تنفس را باز مى‏كند.

2- آن را بجويد و بخوريد، درد سينه و سرفه را تسكين مى‏دهد، تنگى ‏نفس را برطرف مى‏سازد، براى تقويت دهانه معده مفيد مى‏باشد.

3- مادران شيرده اگر بجوند و بخورند هم شيرشان زياد مى‏شود و هم از طريق اثرى كه در شير مى‏گذارد دل ‏درد و دل‏پيچه كودك را برطرف مى‏سازد.

4- آن را نرم بكوبيد و با گل قند مخلوط نموده و بخوريد. ضعف قواى دماغى را برطرف مى‏سازد، براى درمان ماليخوليا مؤثر است.

5- آن را با تخم كرفس و شكر نرم بكوبيد و هر روز بخوريد. بواسير بادى را درمان مى‏كند.

6- چهل روز صبح ناشتا آن را با انجير بخوريد، بدن را چاق مى‏كند.

7- آب دم‏ كرده گیاه انیسون را بنوشيد. تونيك و محرك و بادشكن است،

براى تسكين دل‏ درد، دل‏پيچه و دردهايى كه منشأ عصبى دارد و موجب انقباض عضلات معده و روده مى‏شود مفيد است،

هضم‏ كننده و خلط آور است، نفخ و قولنج را برطرف مى‏سازد، ترشح عرق و ادرار را زياد مى‏كند،

خون را تصفيه مى‏كند و جريان خون و قاعدگيهاى سخت را مرتب مى‏سازد، رنگ پوست بدن و رخساره را روشن مى‏كند، تشنج، كابوس، طپش قلب و آنژين دوپواترين كاذب را درمان مى‏كند.

8- آن را با ريشه شيرين ‏بيان دم كنيد و آب صاف‏ كرده آن را بنوشيد. براى باز كردن گرفتگى‏هاى كبد، طحال، كليه، مثانه، رحم، رفع استسقاء، خورد كردن سنگ مثانه و تقويت نيروى جنسى مفيد است.

9- گرد كوبيده آن را با مسواك به دندانها بماليد براى جلاى دندان و رفع بدبويى دهان نافع است.

10- بخور آن مسّكن سردردهاى سردمزاجان است.

11- آن را در سركه بخيسانيد، بعد خشك كنيد سپس بو بدهيد و روزى چندين بار ببوييد.

زكامهاى افراد سردمزاج را بهبود مى‏بخشد.

12- آن را مثل غبار نرم بساييد و با روغن گل سرخ مخلوط كرده و بصورت قطره در گوش بچكانيد. براى تسكين درد گوش، درمان كرى و رفع سنگينى شنوايى كه از ضربه ايجاد شده باشد مفيد است.

 

منابع و مواخذ

Previous گیاه ایرسا مقوی قلب و نافع درد جگر
Next گیاه انزروت مليّن و مسهل بلغم
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله