جستجو
< همه موضوعات

صمغ حسن لبه

حسن لبه‏

شناخت صمغ حسن لبه

نامهاى ديگر:

حسن‏لبان- حصى لبان- لوبان- بژآن‏Benjoin -Storax -Benzoin -Benjamin

مشخصات:

حسن ‏لبه صمغ رزين يا نوعى بلسان است كه به دو صورت به بازار عرضه مى‏شود يكى صمغ خالص كه به شكل قطعاتى سفيدرنگ، جامد، اشكى ‏شكل، شكننده و داراى مقطع صاف و درخشنده است.

ديگرى به همان شكل ولى مقطع آن قهوه ‏اى قرمزرنگ است كه علامت ناخالصى آن مى‏باشد. اقسام حسن ‏لبه بسيار معطر و خوش‏بو هستند و طعم آنها ابتدا كمى شيرين ولى بعدا كمى تلخ و گزنده مى‏شوند. اين صمغ را از درختان خانواده‏Styracaceae جنس‏Styrax مى‏گيرند. اين درختان متجاوز از شصت گونه‏ اند. درختانى هستند به بلندى متوسط، پوست تنه آنها خاكسترى سفيد، برگها بيضى ناصاف شبيه برگ به با دمبرگ كوتاه و به ‏طور متناوب قرار گرفته‏ اند. گلهاى آنها قله‏اى يا سنبله است. بعضى از گونه‏ هاى اين درختان در جاوه و سوماترا و شبه جزيره مالايا انتشار دارد و كاشته نيز مى‏شود و بعضى گونه‏ ها در چين در كوهستانهاى شرق مكونك و در لائوس و تونكن انتشار دارد و بعضى ديگر گونه‏ ها نيز در تايلند انتشار دارند.

طبيعت آن گرم و نسبتا خشك است.

تركيبات شيميايى:

جوهر حسن‏لبه يا بنزوئيك‏اسيد- سيناميك‏اسيد در آن وجود دارد.

خواص درمانى:

1- اگر هربار نه گراز آن را بخوريد. ضدعفونى‏ كننده است و بوى بد را از بين مى‏برد، كمى قابض است، بادشكن و محرك و مسكن است، براى معالجه بواسير مؤثر است، براى رفع ناراحتى‏هاى سينه و تسكين سرفه رطوبى و رفع درد و پيچش شكم مفيد است، قلب و آلات تناسلى و نيروى جنسى را تقويت مى‏كند.

2- آن را به لثه ‏ها بماليد، براى تقويت آن نافع است.

3- نگه‏داشتن در دهان و به مرور جويدن آن براى تسكين سرفه مؤثر است.

4- چكاندن قطره آنكه با روغن بادام تلخ درست شده باشد براى تسكين دردهاى گوش كه ناشى از سردى باشد نافع است.

5- در استعمال خارجى، در موارد رماتيسم و رفع ناراحتى‏هاى پوستى مانند جرب و زخمهاى پا و التيام جراحتهاى زخمها به‏ كارمى‏رود.

6- قطور آن با روغنهاى مناسب براى امراض سينه و تسكين سرفه رطوبى و تقويت دماغ و معده نافع است.

تذكر:

 براى افراد گرم ‏مزاج مضر است. و مصلح آن روغن بنفشه و تخم خشخاش مى‏باشد.

منابع و مواخذ

Previous گیاه حب القلب
Next گیاه حلبوب
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله