جستجو
< همه موضوعات

درخت شالک

درخت شالك‏

شناخت گیاه شالک

نام‏هاى ديگر:

اشنك- اشن- عشنك- دله‏راجى- دله‏راجى- بدل‏چنار- گرده راجى- ايرى قلمه- رارى‏قلمه- سفيدچوب- لشه‏قلمه- حوراسود- حوررومى.

Peuplier noir- Peuplier France- Peuplier Suisse- Leard- Liardier- Black Polpar- Willow Poplar- Water Poplar

مشخصات:

گياهى است از خانواده بيدSalicaceae ، درختى است بلند كه ارتفاع آن تا سى متر مى‏رسد. شاخه‏ هاى آن باز، تنه آن كم ‏و بيش موجى است و فاقد جهت‏ هاى ريشه جوش است، پوست تنه در جوانى سبز خاكسترى است ولى بعدا تيره ‏رنگ و سياه مى‏شود. جوانه ‏هاى آن زردرنگ، معطر و چسبناك است. برگها سبز برّاق پهن يا لوزى‏شكل نوك ‏تيز و قاعده آن زاويه ‏دار است. ميوه آن كپسول و با دو شكاف شكفته مى‏شود. اين درخت در نقاط استپى و در بعضى مناطق از جمله در ارسباران و حيران و دامنه ‏هاى جنوبى البرز در روستان بختيارى و ساير مناطق كنار نهرها كاشته مى‏شود.

جوانه ‏هاى شالك‏

تركيب شيميايى: تانن- پوپولين- كريزين- گلوكوزيدساليسين- اسانس روغنى فرّار

خواص درمانى:

1- يك‏صد گرم از آن را در 300 گرم آب دو تا سه ساعت روى حرارت ملايم بجوشانيد پس از آن 150 گرم روغن خوراكى و 50 گرم موم خالص به آن اضافه كرده و با آتش ملايم حرارت دهيد تا ممزوج شود، وقتى تمام آب آن تبخير شد آن را تا گرم است با پارچه نازكى صاف كنيد و هر روز آن صاف‏كرده را بر موضع را بماليد، بواسير را درمان مى‏كند.

2- پانزده گرم از آن را در نيم ليتر آب جوش دوازده ساعت بخيسانيد بعد آب آن را صاف نموده بنوشيد. مدرّ و مقوى هاضمه و ضدّعفونى‏ كننده است و اگر آن را رقيق نموده و بنوشيد ناراحتى‏هاى كليه و مثانه و روماتيسم و نقرس و سياتيك را درمان مى‏كند.

3- يك‏صد گرم از آن را نيمكوب كنيد و 20 يا 30 گرم پوست نارنج را خلال كرده و مجموع را در گل و ميوه شالك‏

يك ليتر سركه قرمز ريخته و يك هفته بماند سپس آن را با فشار از پارچه صاف كنيد و قبل از ناهار و شام هربار يك فنجان بنوشيد. به‏ عنوان تونيك براى تقويت مسلولين مفيد مى‏باشد.

زغال چوب شالك‏

خواص درمانى:

1- گرد كوبيده آن براى جذب گاز معده و رفع سوءهاضمه ناشى از نفخ مصرف مى‏شود و معده را نيز ضدّ عفونى مى‏كند.

2- گرد آن را روى زخم‏هايى كه شديدا عفونى‏ شده بپاشيد، آن را ضدّ عفونى مى‏كند.

جوانه درخت شالك‏

خواص درمانى:

يك‏صد گرم از آن را در 300 گرم آب سرد بريزيد و بيست دقيقه بجوشانيد بعد 150 گرم روغن زيتون به آن اضافه نماييد و باز ملايم بجوشانيد تا آب آن تمام شود و روغن بماند. سپس در پارچه ‏اى طورى بريزيد و برجاى دردناك بگذاريد. درد كمر تا زانو يا عرق النساء يا سياتيك را درمان مى‏كند.

 

منابع و مواخذ

 

Previous گیاه شاهسفرم
Next گیاه شاه پسند طبی
یک پاسخ بنویسید
فهرست موضوعی مقاله